dot dot
dot
รับแปลภาษา
dot
dot
รับแปลเอกสาร
dot
dot
แปลเอกสาร
dot
dot
รับแปลกฎหมาย
dot
dot
บริการแปลเอกสาร
dot


คลิก ตรวจสอบ EMS


รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา

PIM TRANSLATION CO., LTD.

บริษัทแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเกาหลี
รับรองการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และรับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 17 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้า
ตกลงจ้าง รวมทั้งทีมงานประสบการณ์ 12 ปีขึ้นไป รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล
 
มีพนักงานจัดส่งเอกสารถึงมือลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(คลิกตรวจสอบค่าบริการรับ-ส่งเอกสาร)

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Line ID: 0814580240

pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  

รับแปลภาษา ดังนี้

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี        

รับแปลภาษาอังกฤษ คุณภาพสูง เจ้าของบริษัทแปลเอง รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลหนังสือบริคณสนธิ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสาร งบการเงิน รับแปลเอกสารประมูล รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารคู่มือ  รับแปลงานโฆษณา รับแปลเว็บไซต์ รับแปลคำฟ้อง รับแปลคำพิพากษา รับยื่นรับรองที่กรมการกงสุล

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่องจากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
เริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล
คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า)

เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล

แปลพร้อมรับรองคำแปล มีรายการดังนี้
ทะเบียนบ้าน 400.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียน 800 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  800.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท 

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

 แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน

อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

   

เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถแจ้งราคาได้
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240

 

งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์
งานแปลสามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ
                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน  
เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ

สำหรับนักศึกษา เรามีทีมงานให้บริการแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 12 ปี ไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา
***หากท่านต้องการผลงานแปลนำไปใช้ในการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาระบุไว้ในอีเมล์ เพื่อประเมินราคาและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่่านต่อไป

  ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการแปลภาษากับพิมทรานสเลชั่น

  
     
         
         
         
         

<
 

 

         
     
       
       
     
 
        
 
 

และรายชื่อบริษัทอื่น ๆ <<ดูรายชื่อเพิ่มเติม>>
และสำนักงานกฎหมายระดับชาติซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ 
หมายเหตุ: ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน หากท่านไม่ต้องการให้แสดงชื่อบริษัทฯ ของท่านโปรดติดต่อขอยกเลิกได้ที่่
              pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com
    
  
 


รับแปลภาษาิ 
 การรับแปลภาษาด้านธุรกิจ ได้แก่

 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลบัญชีผู้ถือหุ้น(บอจ. 5)
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • การแปลเอกสารสำคัญ
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รับแปลวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
 • รับแปลข้อบังคับบริษัท     
 • แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน
 • แปลเอกสารด่วนสูติบัตร
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด
 • แปลเอกสารด่วน สด.9
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร
 • แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน
 • รับแปลเอกหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบรับรองแพทย์
 • รับแปลหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือเดินทาง

          เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น ความถูกต้องต้องมาก่อน เราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ยินดีให้บริการแปลเอกสารดังกล่าวให้กับท่าน ด้วยประสบการณ์แปลอันยาวนานถึง 17 ปี ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240 หรือให้ทางบริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคา โดยจะส่งใบเสนอราคากลับไปยังท่านภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ การแปลเอกสารทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการกับทาง พิมทรานสเลชั่น ไม่เคยถูกกรมการกงสุลตีกลับ หรือให้แก้ไขใหม่ ดังนั้น ทางเรามั่นใจว่าหากเราแปลเอกสารให้กับท่านแล้วเราจะต้องจัดทำคำแปลให้ถูก ต้องแน่นอน และส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาที่ท่านต้องการอย่างแน่นอน จากประสบการณ์แปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรามักจะได้รับงานแปลเอกสารด่วนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้แปลเอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ให้ทันกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารด่วนไปใช้ทางธุรกรรม การรับแปลภาษา โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  

       บริษัท พิมทรานสเลชั่นจำกัด เป็นบริษัทแปลเอกสาร ขอรับรองผลงานแปลภาษาภาษาอังกฤษทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปลของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลานานกว่า 17 ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 17 ปี เต็ม ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักการแปลภาษาและความชำนาญด้านการแปลภาษาเป็นพิเศษ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นสำนักงานกฎหมายระดับประเทศโดยเฉพาะ การแปลภาษาด้านกฎหมาย
      ทางบริษัทแปลเอกสาร มีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย
รับแปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านบัญชี รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 17 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานแปลจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการแปลภาษาให้กับท่านทันที..... บริการแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลภาษาที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หาก ท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงานแปลภาษา......รับแปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ รับ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา รับแปลกฎหมายคือผลงานแปลเด่นของเรา บริการแปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 17 ปี เต็ม....ค่าบริการอาจราคาสูงกว่าศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น...แต่เราขอ รับประกันผลงานแปลทุกงานมาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีของเรา ทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานแปลทุกงาน....

       สัญญาทุกประเภท เราได้ให้บริการกับลูกค้ามาเป็นเวลาอันยาวนาน สั่งสมประสบการณ์แปลสัญญามามากกว่า 17 ปี เต็ม อาทิเช่น การ
แปลสัญญาจ้าง การแปลสัญญาร่วมค้า

   สิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ.......ความซื่อสัตย์....ความถูกต้อง.......ความตรงต่อเวลา.....นั่นคือหัวใจของเรา...  

 การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม อ่านต่อ>>

 การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เราทำมาโดยตลอด โดยไม่คิดค่าบริการแปลภาษา....(ยกเว้นพุทธพาณิชย์ ทางเราไม่รับแปลเอกสารเนื่องจากมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนา) เราให้บริการแปลเอกสาร บทคัดย่อและเอกสารทางธรรมะ แด่พระภิกษุสงฆ์  โดยไม่คิดค่าบริการด้วยศรัทธาในพระุพุทธศาสนา โดยพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ติดต่อเพื่อขอให้ช่วยแปลเอกสารดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป...เป็นการสร้าง ธรรมทาน... สร้างปัญญาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสนา...แปลโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ...กรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ศึกษาเอกสารทางพระพุทธศาสนามายาวนาน ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของคุณพูลศักดิ์ รวมถึงต้องการให้ผลงานแปลบทคัดย่อ และเอกสารด้านศาสนา เป็นการสร้างปัญญาให้กับผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา 

   

 

    การแปลเอกสารอย่างถูกต้องและไม่ผิด grammar จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาในภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม ทีมแปลของเรามีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชื่อดังระดับประเทศ ทำให้ผลงานแปลที่ลูกค้าได้รับ(สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพและยอมจ่ายราคาสูง) ไม่เคยผิดหวังในผลงานแปลที่ได้รับ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการจ้างแปลเอกสารราคาถูก ผลงานแปลย่อมเท่ากับศูนย์แปลจากแห่งอื่นๆ เนื่องจากทีมงานแปลของเราต่างก็รับงานแปลจากศูนย์แปลต่างๆ ด้วยเช่นกัน ท่านจะสังเกตได้ว่าท่านจ้างแปลเอกสารจากศูนย์แปลแห่งอื่นในราคาที่เท่ากับศูนย์ของเราท่านจะทราบทันทีว่าเป็นผลงานแปลของนักแปลท่านเดียวกันอย่างแน่นอน ดังนั้น เรามีทีมงานแปล 2 ระดับ คือทีมงานแปลคุณภาพราคาเหมาะสมกับผลงานแปล และทีมงานแปลราคาประหยัดที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งเราต้องสนองรับกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวซึ่งมีในปริมาณที่มากที่สุดในประเทศไทย จึงไม่แปลกเลยที่จะมีธุรกิจรับแปลภาษาราคาถูกเกิดขึ้นมากมาย ทางเราต้องขอสงวนเรื่องคุณภาพของเราให้คงเดิมไว้ ดังนั้น ทีมงานแปลของเราจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ สำหรับงานแปลทุกงานในระดับคุณภาพสูง ทางเราจะตรวจสอบผลงานแปลอย่างละเอียดแบบ word by word มิให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้สมกับค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายให้กับเราและเหมาะสมกับที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการกับเรา

 เรื่องเล่าของนักแปลอิสระ อ่านเพิ่มเติม>>

เกร็ดความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการประจานผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต อ่านเพิ่มเติม>

เทคนิคการขอทราบค่าบริการแปลจากศูนย์แปลเอกสารชั้นนำ ...อ่านเพิ่มเติม>>

ทำไมเราไม่โฆษณาว่า แปลเร็ว แปลดี แปลเก่ง ใครเป็นผู้พิสูจน์ว่าแปลเก่ง แปลดี  อ่านเพิ่มเติม>>

    
  คำค้นที่พบบ่อย
:
|รับแปลเอกสาร| รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา |รับแปลกฎหมาย |รับแปลงาน| แปลเอกสาร|รับแปลเอกสารด่วน|รับแปลเอกสารราชการ|
|รับแปลบทคัดย่อ| รับแปลคู่มือ |รับแปลโฆษณา |แปลงาน |รับแปลภาษาญี่ปุ่น |
รับแปลภาษาฝรั่งเศส|รับแปลภาษาเยอรมัน|
รับแปลภาษาเกาหลี |รับแปลภาษาจีน|  

Copyright © 2009-2014 All Rights Reserved.

รับแปลเอกสารหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัตินักแปล | รับแปลภาษา | ผลงานแปล | อัตราค่าบริการ | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา | รับสมัครนักแปลอิสระ

บริษัท PIM TRANSLATION จำกัด
ที่อยู่ :  545/285 หมู่บ้านลลิล หมู่ที่ 1
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-174-1022     
โทรสาร: 02-174-1022    
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  081-458-0240
Email : pimtranslation@hotmail.com /
pimtranslation@yahoo.com

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา  ด้วยประสบการณ์แปลเอกสาร 17 ปี เต็ม
เว็บไซต์ : http://www.pimtranslation.com