dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
ผลงาน แปลเอกสาร

รับแปลเอกสารด่วน บริการแปลภาษา รับแปลสัญญา รับแปลงาน รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานโฆษณา 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

Tel./Fax. 02-1741022    
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
pimtranslation555@gmail.com

ตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร  


  ผลงานแปล 

รับแปลกฎหมาย
รับแปลคู่มือเครื่องจักร รับแปลงานวิชาการ รับแปลงานอุตสาหกรรม

รับแปลงานโฆษณา

แปล พ.ร.บ.  คู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน
โรงพยาบาล
บทคัดย่อนิติศาสตร์ แปลเครื่องยนต์ แปลงานโฆษณา
แปลกฎกระทรวง  แปลเครื่องมือแพทย์ บทคัดย่อศึกษาศาสตร์ แปลคู่มืออุตสาหกรรม แปลนิทรรศการ
แปลสัญญาตัวแทน  แปลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ  แปลเครื่องจักร  แปลเครื่องสำอาง
แปลสัญญา  แปลเอกสารอุตสหกรรม บทคัดย่อวิทยาศาสตร์  แปลอุปกรณ์เครื่องจักร  
แปลระเบียบ/ข้อบังคับ   บทคัดย่อคอมพิวเตอร์    
แปลหนังสือรับรอง   บทคัดย่อนิเทศศาสตร์    
แปลงบการเงิน        
แปลเอกสารราชการ        

   


ผลงานแปลภาษาอื่นๆ  

                 <<ผลงานแปลภาษาจีนเป็นไทย>>                                  <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน>>  

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน>>                 <<ผลงานแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส>>                 <<ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น>>                     <<ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี>>                   <<ผลงานแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย>>  

 ตัวอย่างงานแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ 

 ตัวอย่างงานแปลงบการเงิน คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง<<งบการเงิน>> 

 ตัวอย่างงานแปลพรบส่งเสริม ฯลฯ  คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง << พ.ร.บ. >> 

ตัวอย่างการรับแปลสัญญา คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง  <<สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน>> 

ตัวอย่างการรับแปลบทคัดย่อ บทคัดย่อนิติศาสตรบทคัดย่อศึกษาศาสต์ บทคัดย่อคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ  

ตัวอย่างงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

ตัวอย่างงานแปลสัญญา คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง <<แปลสัญญาอังกฤษไทย>> 

 ตัวอย่างงานแปลระเบียบและข้อบังคับมาตรฐาน คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง << ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ>>  

 ตัวอย่างงานแปลสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่าย คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง << ตัวอย่างสัญญาผู้แทนจำหน่าย >> 


 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  

    บริษัทฯ ให้บริการรับแปลภาษ รับแปลเอกสารด่วน รับรองคำแปล รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม บริการแปลภาษา แปลภาษา แปลงานคุณภาพ แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลภาษา แปลภาษาด้านธุรกิจ แปลภาษาโดยผู้มีประสบการณ์สูงชำนาญงาน แปลหนังสือเดินทาง แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลข้อบังคับบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลทะเบียนสมรส แปลหนังสือสำคัญทางราชการ แปลคำ พิพากษา แปลวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อ รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร สามารถรับรองคำแปล ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลา กว่า 20  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากว่า 15 ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักภาษา  ผลงานแปลที่ผู้แปล มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ กฎหมาย   สัญญา คำฟ้อง คำพิพากษา พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หนังสือราชการ  แปลเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

 ติดต่อแปลเอกสารได้ที่ 081-458-0240  Line ID 0814580240  


หน้าแรกรับแปลเอกสาร  

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์รวมถึงผลงานแปล ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมิได้ลอกเลียนแบบผู้ใด หากผู้ใดจงใจหรือทำการคัดลอกข้อความหรือเลียนแบบ นำไปดัดแปลง ถือว่าระเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ผลงานแปลที่บริษัทจ้างนักแปล แปลเอกสารถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างคือบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  นักแปลจะอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของมิได้ เพราะถือว่านักแปลเป็นผู้รับจ้างจากบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด สำหรับผู้รับจ้างจัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทฯ ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดถือว่าเป็นของบริษํทฯ  หากท่านยังคงกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ เราจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ผู้กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ต่อไป...