รับแปลเอกสารด่วน ประสบการณ์แปลเอกสารราชการ เอกสารด่วน 20 ปี เต็ม ทำงานทุกวันมีงานตลอดทุกวัน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD. 

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารสัญญาด่วน รับเอกสารกฎหมายไทยเป็นอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารด่วนอังกฤษไทย ประสบการณ์แปล 20 ปีผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวมทั้งทีมงานประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ ยื่นขอวีซ่าสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย แปลเอกสารราชการด่วน รวดเร็วทันต่อการยื่นขอวีซ่าด่วน

Tel./Fax. 02-1741022  Mobile: 081-4580240  Line ID: 0814580240 
(ติดต่อคุณเล็ก)
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.co
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย    ภาษาพม่า    

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วนปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 20 ปีเต็ม 081-4580240 รับยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยื่นรับรองด่วน หรือยื่นรับรองปกติ เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารธุรกิจ โดย คุณพูลศักดิ์ เจ้าของบริษัท
 

รับแปลเอกสารราชการ ด่วน เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทาง ใช้เอกสารด่วนที่ต่างประเทศ เอกสารที่สามารถแปลด่วนได้แก่ 

- แปลเอกสารด่วนภาษาอังกฤษ เอกสารราชการทุกประเภท จากไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่

- ทะเบียนบ้าน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร

- หนังสือรับรองโสด

- หนังสือรับรองการเกิด

- ใบเปลี่ยนชื่อ สด. 9  

- หนังสือรับรองบุตร  

- หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างปะเทศ  

แปลเอกสารกฎหมายด่วน ได้แก่  

- สัญญา  

- คำสั่งศาล  

- คำพิพากษาศาล  

- พรบ.  

- กฎกระทรวง  

- หนังสือรับรองบริษัท

- แปลเอกสารธูุรกิจด่วน ได้แก่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน หนังสือบริคณห์สนธิ บัตรส่งเสริม BOI เป็นต้น 

  ไม่ว่างานแปลเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถรับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน รับรองเอกสาร สำหรับการแปลเอกสารราชการให้กับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารด่วนได้ทันที โดยมีระยะเวลาการแปล เช่น แปลเอกสารราชการ แปลทะเบียนบ้าน แปลสูติบัตร แปลหนังสือรับรองบริษัท สามารถรอรับได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับรับแปลเอกสารด่วนแต่ละชนิด แปลบทคัดย่อ จัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง รับแปลสัญญา

รับแปลกฎหมาย 10 หน้าต่อวัน รวมทั้งทบทวนคำแปลแบบละเอียดทุกคำทุกตัวอักษร โดยมิให้แปลขาด ตกหล่นแม้แต่ประโยคเดียว ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วนอันยาวนานถึง 20 ปี เต็ม ของคุณพูลศักดิ์ ทุ่มเทให้กับงานแปล โดยมีงานแปลทุกวันๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 10 หน้า ตลอดระยะเวลา 20 ปี

 


ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน

  จากประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรามักจะได้รับงานแปลเอกสารด่วนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้แปลเอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ให้ทันกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารด่วนไปใช้ทางธุรกรรม ได้แก่ แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน แปลเอกสารด่วนสูติบัตร แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด แปลเอกสารด่วน สด.9 แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองบริษัท แปลเอกสารด่วนใบรับรองแพทย์ แปลเอกสารด่วนหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส แปลภาษาด่วนหนังสือเดินทาง ดังนั้น เราจึงตระหนักดีว่าการให้บริการแปลเอกสารด่วนของเรา จะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามต้นฉบับ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยการแปลเอกสารด่วนของเราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับแปลเอกสารด่วนจาก ลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถรับแปลภาษาด่วนให้ กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการ 


 รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

 อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบค่าอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ

                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน   เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ 

สำหรับนักศึกษา เรามีทีมงานให้บริการแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 15 ปี ไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา
***หาก ท่านต้องการผลงานแปลนำไปใช้ในการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาระบุไว้ในอีเมล์ เพื่อประเมินราคาและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่่านต่อไป


การแปลเอกสารด่วน ได้แก่ 

รับแปลเอกสารทะเบียนบ้านด่วนใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสารบัตรประชาชนด่วน ใช้เวลา 30 นาที/หน้า   

รับแปลเอกสารสูติบัตรด่วน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสาร ส.ด.9  ด่วนใช้เวลา 30 นาที/หน้า   

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารปริญญาบัตรด่วน   ใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสาร ใบประกาศนียบัตรด่วน ใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัทด่วน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน ใบอนุญาตต่างๆ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง/หน้า   

รับแปลเอกสารด่วน สัญญาต่างๆ ใช้เวลาแปลวันละ 12 หน้า    

เราขอบริการรับแปลเอกสารด่วนด้วยใจ และตั้งใจแปลอย่างสุดความสามารถทุกชิ้นงานออกมาจากสมองของเรา 


แปลเอกสารด่วน โดยคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือขาดตก บกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดยตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...      


 รับแปลเอกสาร  

รับแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์แปลของเจ้าของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ และรับแปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย ประกอบด้วยการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านวิชาการ รับแปลเอกสารราชการ ผลงานเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์และการยืนหยัดรับแปลเอกสารได้จนถึงทุกวันนี้ บนความซื่อสัตย์และบนราคาที่ยุติธรรมสำหรับผู้แปลและยุติธรรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลคุณภาพ ท่านอาจจะคิดว่าเรารับแปลเอกสารในราคาที่สูง แต่หากท่านลองใช้บริการรับแปลเอกสารจากที่อื่นแล้วท่านจะสามารถเทียบผลงานแปลได้ทันทีว่าเราทำงานแปลด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนาน มีลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจจ้างแปลเอกสารราคาถูกทันที โดยมิได้ตรวจสอบผลงานแปลก่อนตัดสินใจ ทำให้ต้องกลับมาใช้บริการแปลเอกสารจากเราอีก ทำให้ท่านต้องเสียเงินสองรอบ เรียกว่า "เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย" หลังจากงานที่ท่านใช้งานไม่ได้หรือมีปัญหาก็จะกลับมาใช้บริการกับเรา เรายินดีต้อนรับท่านเสมอ แต่หากต้องนำเอกสารชุดเก่ามาแก้ไข เราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ว่าเอกสารที่ท่านแปลมาอาจจะใช้งานไม่ได้เลย เราต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็ไม่สามารถแก้ไขงานเดิมของท่านได้....ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของงานแปลและต้องการงานคุณภาพจากเรา...และขอย้ำว่า...ของดีและถูกไม่มีในโลก...ขอรับรองด้วยประสบการณ์ที่อยู่้ในวงงานแปลยาวนานถึง 20 ปี เป็นเวลาที่ให้กับงานแปลทุกวัน มิใช่ 20 ปี สำหรับการรับแปลเอกสารเพียงแค่วันละ 1 - 2 หน้า แต่เราแปลวันละ 12 หน้า ทุกวัน เป็นระยะเวลา 20 ปี หรือเรียกว่าประสบการณ์แปลเอกสารทุกวันเป็นเวลา 5,840 วัน นักแปลบางท่านอาจจะบอกว่าตนเองมีประสบการณ์แปล 25 ปี หรือเปิดร้านแปลมา 25 ปี แต่มิได้แปลเอง หรือถ้าเป็นนักแปล แปลแค่วันละไม่เกิน 2 หน้า บางวันก็ไม่ได้แปลนั่นก็ถือว่าประสบการณ์ของท่านมิใช่ 25 ปี อย่างแน่นอน..  

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

 รับแปลเอกสารราชการ
เพื่อยื่นกรมการกงสุล สถานทูต รับแปลเอกสาราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยลูกค้านำไปยื่นกับหน่วยงานราชการไม่เคยถูกตีกลับมาแก้ไข และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อประกอบการทำงาน และประการศึกษาต่อในต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สด. 9 หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการหย่า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-4580240


 ข้อความที่ลูกค้าประทับใจ  

ร้อยพันคำชม ที่เราไม่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินในสิ่งที่เราทำ การทำงานย่อมมีัทั้งคำชมและตำหนิ หากใครปฏิเสธว่าเราทำงานไม่เคยมีตำหนิมีแต่ชม คนนั้น โกหกแน่นอน การเดินทางบนเส้นทางนักแปล ย่อมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี ดังนั้น คำชมที่ท่านได้ไม่ได้ทำให้ท่านลืมตัวแต่เป็นกำลังใจ แต่ถ้ามีคำตำหนิท่านก็ควรจะน้อมรับว่าสิ่งใดที่ผิดพลาด เช่นเดียวกัน ทางเราก็พบเห็นลูกค้าที่มีหลากหลายอารมณ์ บางท่านโทรเข้ามาสอบถามบังคับให้ตอบคำถามว่าหน้าละเท่าไร ทางเราขอตอบคำถามสำหรับท่านที่ต้องการทราบราคาโดยไม่ส่งต้นฉบับ ให้ท่านตรวจสอบอัตราค่าบริการตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรเข้า ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจหรือไม่ได้คำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพราะท่านต้องการนำราคาไปใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น มิได้มีเจตนาจะจ้าแปลเอกสารที่ต้องการงานคุณภาพ หรือหากท่านสนใจจ้างแปลเอกสารในราคาถูก ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ที่ัรับแปลเอกสารราคาถูกที่มีบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อีกมากมาย....ขอให้ท่านโชคดี..

From: Pitch Kc. <so_h.......@hotmail.com>
To: "Pimtranslation Co., Ltd." <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Monday, January 20, 2014 11:22 AM
Subject: RE: ส่งงานแปล 7 ไฟล์

คุณเล็ก
 
ขอบพระคุณมากนะค่ะ งานคุณภาพ และเสร็จรวดเร็วทันใจ ดีค่ะ  
ขอบพระคุณมากนะค่ะ
 

From: p...........k@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ
Date: Mon, 25 Feb 2013 20:29:46 +0700

ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คิดว่าไม่น่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรแล้วเพราะงานดีมากกก ที่สำคัญคือตรงเวลามากกก ไม่ผิดหวังที่มาใช้บริการเลยค่ะ แล้วจะแนะนำคนอื่นต่อนะคะ
...ขอบคุณค่ะ...
 

Date: Fri, 1 Mar 2013 11:34:01 +0700
Subject: Re: ขอส่งงานแปลค่ะ
From: phu.......7@gmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com 
ทุกอย่างโอเคคะ ขอบคุณนะคะ  

 From: v.........ka@hotmail.com
Date: Sat, 27 Apr 2013 22:22:20 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com
 

 
ขอขอบคุณ pimtranslationและอาจารย์พูลศักดิ์

งานเร็วมากและอาจารย์พูลศักดิ์สุดยอดมากจริงๆค่ะ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

From: Mo....Sae... <nok........@yahoo.com>
To: Ltd.Pimtranslation Co. <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Thursday, January 23, 2014 8:50 AM
Subject: ตอบกลับ: ขอส่งงานแปลค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
ไว้จะใช้บริการอีกนะคะ

From: sandy........@hotmail.com
To: pimtranslation@yahoo.com
Subject: RE: บทแปล กรมส่งเสริมวัฒนรรม
Date: Tue, 3 Dec 2013 07:58:50 +0000
คุณเล็กคะ
ได้อ่านบทแปลแล้ว แปลดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

From: .............ka@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ประเมินราคา
Date: Thu, 13 Feb 2014 19:58:39 +0900

เรียน คุณเล็ก

เคยใช้บริการงานของบริษัทพิมทรานสเลชั่น จำกัด ประทับใจมากค่ะ
งานไม่ต้องแก้เลยค่ะ 
ครั้งนี้เลยติดต่อขอใช้บริการอีกครั้ง
เป็นเอกสารราชการ เรื่อง ขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
รบกวนช่วยประเมินราคาให้ด้วยค่ะ

 From: t.......a.ch@hotmail.com

To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: RE: ส่งงานแปลแบบประเมิน
Date: Fri, 21 Feb 2014 23:05:14 +0700
ขอบคุณมากนะคะ งานเสร็จไวมาก ถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีกนะคะ Emoji
Ms.....pa Ch......mkiat ID 5....058 Section B1
Business English Curriculum at Suan Dusit Rajbhat University
 
 
Tel.089.......13 Email.th.....a.ch@hotmail.com
 
From: nut......ung@hotmail.com
Subject: Re: ส่งงานแปล
Date: Wed, 23 Sep 2015 23:40:07 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะๆ คุณเล็ก
 
ได้รับงานแปลเรียบร้อยแล้วนะค่ะ งานแปล
แปลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ โอกาสหน้าจะมาใช้บริการอีกค่ะ
 
นัท ^_^

 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

TAG: รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาพม่า