dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD. 

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารสัญญาด่วน รับเอกสารกฎหมายไทยเป็นอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารด่วนอังกฤษไทย ประสบการณ์แปล 20 ปีผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวมทั้งทีมงานประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ ยื่นขอวีซ่าสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย แปลเอกสารราชการด่วน รวดเร็วทันต่อการยื่นขอวีซ่าด่วน

Tel./Fax. 02-1741022  Mobile: 081-4580240  Line ID: 0814580240 
(ติดต่อคุณเล็ก)
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.co
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย    ภาษาพม่า    

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 20 ปีเต็ม 081-4580240 รับยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยื่นรับรองด่วน หรือยื่นรับรองปกติ เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารธุรกิจ โดย คุณพูลศักดิ์ เจ้าของบริษัท
 

รับแปลเอกสารราชการ ด่วน เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทาง ใช้เอกสารด่วนที่ต่างประเทศ เอกสารที่สามารถแปลด่วนได้แก่ 

- แปลเอกสารด่วนภาษาอังกฤษ เอกสารราชการทุกประเภท จากไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่

- ทะเบียนบ้าน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร

- หนังสือรับรองโสด

- หนังสือรับรองการเกิด

- ใบเปลี่ยนชื่อ สด. 9  

- หนังสือรับรองบุตร  

- หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างปะเทศ  

แปลเอกสารกฎหมายด่วน ได้แก่  

- สัญญา  

- คำสั่งศาล  

- คำพิพากษาศาล  

- พรบ.  

- กฎกระทรวง  

- หนังสือรับรองบริษัท

- แปลเอกสารธูุรกิจด่วน ได้แก่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน หนังสือบริคณห์สนธิ บัตรส่งเสริม BOI เป็นต้น 

  ไม่ว่างานแปลเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถรับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน รับรองเอกสาร สำหรับการแปลเอกสารราชการให้กับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารด่วนได้ทันที โดยมีระยะเวลาการแปล เช่น แปลเอกสารราชการ แปลทะเบียนบ้าน แปลสูติบัตร แปลหนังสือรับรองบริษัท สามารถรอรับได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับรับแปลเอกสารด่วนแต่ละชนิด แปลบทคัดย่อ จัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง รับแปลสัญญา

รับแปลกฎหมาย 10 หน้าต่อวัน รวมทั้งทบทวนคำแปลแบบละเอียดทุกคำทุกตัวอักษร โดยมิให้แปลขาด ตกหล่นแม้แต่ประโยคเดียว ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วนอันยาวนานถึง 20 ปี เต็ม ของคุณพูลศักดิ์ ทุ่มเทให้กับงานแปล โดยมีงานแปลทุกวันๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 10 หน้า ตลอดระยะเวลา 20 ปี

 


ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน

  จากประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรามักจะได้รับงานแปลเอกสารด่วนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้แปลเอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ให้ทันกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารด่วนไปใช้ทางธุรกรรม ได้แก่ แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน แปลเอกสารด่วนสูติบัตร แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด แปลเอกสารด่วน สด.9 แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองบริษัท แปลเอกสารด่วนใบรับรองแพทย์ แปลเอกสารด่วนหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส แปลภาษาด่วนหนังสือเดินทาง ดังนั้น เราจึงตระหนักดีว่าการให้บริการแปลเอกสารด่วนของเรา จะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามต้นฉบับ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยการแปลเอกสารด่วนของเราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับแปลเอกสารด่วนจาก ลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถรับแปลภาษาด่วนให้ กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการ 


 รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

 อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบค่าอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ

                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน   เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ 

สำหรับนักศึกษา เรามีทีมงานให้บริการแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 15 ปี ไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา
***หาก ท่านต้องการผลงานแปลนำไปใช้ในการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาระบุไว้ในอีเมล์ เพื่อประเมินราคาและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่่านต่อไป


การแปลเอกสารด่วน ได้แก่ 

รับแปลเอกสารทะเบียนบ้านด่วนใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสารบัตรประชาชนด่วน ใช้เวลา 30 นาที/หน้า   

รับแปลเอกสารสูติบัตรด่วน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสาร ส.ด.9  ด่วนใช้เวลา 30 นาที/หน้า   

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารปริญญาบัตรด่วน   ใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสาร ใบประกาศนียบัตรด่วน ใช้เวลา 30 นาที/หน้า  

รับแปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัทด่วน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า  

รับแปลเอกสารด่วน ใบอนุญาตต่างๆ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง/หน้า   

รับแปลเอกสารด่วน สัญญาต่างๆ ใช้เวลาแปลวันละ 12 หน้า    

เราขอบริการรับแปลเอกสารด่วนด้วยใจ และตั้งใจแปลอย่างสุดความสามารถทุกชิ้นงานออกมาจากสมองของเรา 


แปลเอกสารด่วน โดยคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือขาดตก บกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดยตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...      


 รับแปลเอกสาร  

รับแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์แปลของเจ้าของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ และรับแปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย ประกอบด้วยการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านวิชาการ รับแปลเอกสารราชการ ผลงานเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์และการยืนหยัดรับแปลเอกสารได้จนถึงทุกวันนี้ บนความซื่อสัตย์และบนราคาที่ยุติธรรมสำหรับผู้แปลและยุติธรรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลคุณภาพ ท่านอาจจะคิดว่าเรารับแปลเอกสารในราคาที่สูง แต่หากท่านลองใช้บริการรับแปลเอกสารจากที่อื่นแล้วท่านจะสามารถเทียบผลงานแปลได้ทันทีว่าเราทำงานแปลด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนาน มีลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจจ้างแปลเอกสารราคาถูกทันที โดยมิได้ตรวจสอบผลงานแปลก่อนตัดสินใจ ทำให้ต้องกลับมาใช้บริการแปลเอกสารจากเราอีก ทำให้ท่านต้องเสียเงินสองรอบ เรียกว่า "เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย" หลังจากงานที่ท่านใช้งานไม่ได้หรือมีปัญหาก็จะกลับมาใช้บริการกับเรา เรายินดีต้อนรับท่านเสมอ แต่หากต้องนำเอกสารชุดเก่ามาแก้ไข เราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ว่าเอกสารที่ท่านแปลมาอาจจะใช้งานไม่ได้เลย เราต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็ไม่สามารถแก้ไขงานเดิมของท่านได้....ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของงานแปลและต้องการงานคุณภาพจากเรา...และขอย้ำว่า...ของดีและถูกไม่มีในโลก...ขอรับรองด้วยประสบการณ์ที่อยู่้ในวงงานแปลยาวนานถึง 20 ปี เป็นเวลาที่ให้กับงานแปลทุกวัน มิใช่ 20 ปี สำหรับการรับแปลเอกสารเพียงแค่วันละ 1 - 2 หน้า แต่เราแปลวันละ 12 หน้า ทุกวัน เป็นระยะเวลา 20 ปี หรือเรียกว่าประสบการณ์แปลเอกสารทุกวันเป็นเวลา 5,840 วัน นักแปลบางท่านอาจจะบอกว่าตนเองมีประสบการณ์แปล 25 ปี หรือเปิดร้านแปลมา 25 ปี แต่มิได้แปลเอง หรือถ้าเป็นนักแปล แปลแค่วันละไม่เกิน 2 หน้า บางวันก็ไม่ได้แปลนั่นก็ถือว่าประสบการณ์ของท่านมิใช่ 25 ปี อย่างแน่นอน..  

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

 รับแปลเอกสารราชการ
เพื่อยื่นกรมการกงสุล สถานทูต รับแปลเอกสาราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยลูกค้านำไปยื่นกับหน่วยงานราชการไม่เคยถูกตีกลับมาแก้ไข และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อประกอบการทำงาน และประการศึกษาต่อในต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สด. 9 หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการหย่า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-4580240


 ข้อความที่ลูกค้าประทับใจ  

ร้อยพันคำชม ที่เราไม่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินในสิ่งที่เราทำ การทำงานย่อมมีัทั้งคำชมและตำหนิ หากใครปฏิเสธว่าเราทำงานไม่เคยมีตำหนิมีแต่ชม คนนั้น โกหกแน่นอน การเดินทางบนเส้นทางนักแปล ย่อมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี ดังนั้น คำชมที่ท่านได้ไม่ได้ทำให้ท่านลืมตัวแต่เป็นกำลังใจ แต่ถ้ามีคำตำหนิท่านก็ควรจะน้อมรับว่าสิ่งใดที่ผิดพลาด เช่นเดียวกัน ทางเราก็พบเห็นลูกค้าที่มีหลากหลายอารมณ์ บางท่านโทรเข้ามาสอบถามบังคับให้ตอบคำถามว่าหน้าละเท่าไร ทางเราขอตอบคำถามสำหรับท่านที่ต้องการทราบราคาโดยไม่ส่งต้นฉบับ ให้ท่านตรวจสอบอัตราค่าบริการตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรเข้า ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจหรือไม่ได้คำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพราะท่านต้องการนำราคาไปใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น มิได้มีเจตนาจะจ้าแปลเอกสารที่ต้องการงานคุณภาพ หรือหากท่านสนใจจ้างแปลเอกสารในราคาถูก ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ที่ัรับแปลเอกสารราคาถูกที่มีบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อีกมากมาย....ขอให้ท่านโชคดี..

From: Pitch Kc. <so_h.......@hotmail.com>
To: "Pimtranslation Co., Ltd." <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Monday, January 20, 2014 11:22 AM
Subject: RE: ส่งงานแปล 7 ไฟล์

คุณเล็ก
 
ขอบพระคุณมากนะค่ะ งานคุณภาพ และเสร็จรวดเร็วทันใจ ดีค่ะ  
ขอบพระคุณมากนะค่ะ
 

From: p...........k@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ
Date: Mon, 25 Feb 2013 20:29:46 +0700

ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คิดว่าไม่น่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรแล้วเพราะงานดีมากกก ที่สำคัญคือตรงเวลามากกก ไม่ผิดหวังที่มาใช้บริการเลยค่ะ แล้วจะแนะนำคนอื่นต่อนะคะ
...ขอบคุณค่ะ...
 

Date: Fri, 1 Mar 2013 11:34:01 +0700
Subject: Re: ขอส่งงานแปลค่ะ
From: phu.......7@gmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com 
ทุกอย่างโอเคคะ ขอบคุณนะคะ  

 From: v.........ka@hotmail.com
Date: Sat, 27 Apr 2013 22:22:20 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com
 

 
ขอขอบคุณ pimtranslationและอาจารย์พูลศักดิ์

งานเร็วมากและอาจารย์พูลศักดิ์สุดยอดมากจริงๆค่ะ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

From: Mo....Sae... <nok........@yahoo.com>
To: Ltd.Pimtranslation Co. <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Thursday, January 23, 2014 8:50 AM
Subject: ตอบกลับ: ขอส่งงานแปลค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
ไว้จะใช้บริการอีกนะคะ

From: sandy........@hotmail.com
To: pimtranslation@yahoo.com
Subject: RE: บทแปล กรมส่งเสริมวัฒนรรม
Date: Tue, 3 Dec 2013 07:58:50 +0000
คุณเล็กคะ
ได้อ่านบทแปลแล้ว แปลดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

From: .............ka@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ประเมินราคา
Date: Thu, 13 Feb 2014 19:58:39 +0900

เรียน คุณเล็ก

เคยใช้บริการงานของบริษัทพิมทรานสเลชั่น จำกัด ประทับใจมากค่ะ
งานไม่ต้องแก้เลยค่ะ 
ครั้งนี้เลยติดต่อขอใช้บริการอีกครั้ง
เป็นเอกสารราชการ เรื่อง ขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
รบกวนช่วยประเมินราคาให้ด้วยค่ะ

 From: t.......a.ch@hotmail.com

To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: RE: ส่งงานแปลแบบประเมิน
Date: Fri, 21 Feb 2014 23:05:14 +0700
ขอบคุณมากนะคะ งานเสร็จไวมาก ถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีกนะคะ Emoji
Ms.....pa Ch......mkiat ID 5....058 Section B1
Business English Curriculum at Suan Dusit Rajbhat University
 
 
Tel.089.......13 Email.th.....a.ch@hotmail.com
 
From: nut......ung@hotmail.com
Subject: Re: ส่งงานแปล
Date: Wed, 23 Sep 2015 23:40:07 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะๆ คุณเล็ก
 
ได้รับงานแปลเรียบร้อยแล้วนะค่ะ งานแปล
แปลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ โอกาสหน้าจะมาใช้บริการอีกค่ะ
 
นัท ^_^

 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

TAG: รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาพม่า