รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีน ประสบการณ์แปล 25 ปี PIM Translation 081-4580240
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน 

รับแปลภาษาจีน โดย PIM Translation Co., Ltd.

ปัจจุบันบริษัท นิติบุคคลต่างให้ความสนใจในการสื่อสารด้วยภาษาจีน เนื่องจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติจีน และมีการติดต่อทางการค้ากับบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการติดต่อขายสินค้าให้กับประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังจะเห็นข่าวและสื่อต่างๆ ที่ชาวจีนให้ความไว้วางใจซื้อสินค้าและบริการที่นำเข้าจากประเทศไทย ทำให้การจัดทำสลากสินค้าเป็นภาษาจีน โดยเจ้าของธุรกิจที่ส่งออกสินค้าจะต้องระบุสลากสินค้าเป็นภาษาจีน รวมถึงต้องใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทรับแปลภาษาจีน จึงนำเสนอการให้บริการแปลภาษาจีนกันอย่างหลากหลาย โดยมีบริษัทรับแปลภาษาจีนกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการแปลภาษาจีน พิมทรานสเลชั่น ตั้งอยู่ในเขตสมุทรปราการ ให้บริการแปลภาษาจีนสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตสมุทรปราการหรือเขตใกล้เคียงที่ต้องการความมั่นใจว่าบริษัทมีที่ตั้งสำนักงานอยู่จริง

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาไทยเป็นจีน รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ
<<
คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


รับแปลภาษาจีน ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน

 

รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ โดยกรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอนดับ 1 จบการศึกษาจากประเทศจีน ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าประจำและใช้บริการแปลภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง 

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  โดยเจ้าของภาษาประสบการณ์แปลภาษาไทยเป็นจีนมากว่า 10 ปี สัญชาติจีน ผลงานแปลด้านโฆษณา งานวิชาการ งานกฎหมาย ภาษาจีนกลาง

รับแปลภาษาจีน

จากประสบการณ์รับแปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย 15 ปีเต็ม ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และภาษาจีนที่แปลมีความสวยงามเนื่องจากเป็นเจ้าของภาษา  ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 2 หน้า ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน โปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com 

ผลงานแปลภาษาจีนได้แก่

- รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลใบอนุญาตจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
- รับแปลประกาศนียบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลภาษา
ไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม
- แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท
- แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
- แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย 
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม 
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้่อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ  

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน 

รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation Chinese translation จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน โดยแนบไฟล์มากับอีเมล์
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation ทางเราแจ้งค่าบริการแปลภาษาจีนพร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation หากลูกค้าตกลงจ้างแปลภาษาจีน โอนค่าบริการตามเลขบัญชีที่แจ้งให้ทราบตามใบเสนอราคาหรือทางอีเมล์
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation ผู้แปลดำเนินการแปลส่งไฟล์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีต้องประทับรับรองคำแปลจะรอการยืนยันกลับเช่น ชื่อเฉพาะ การสะกดชื่อ นามสกุล
รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation Chinese translation จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ให้กับลูกค้าในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำยืนยัน   

 บริการแปลภาษาจีน

        ภาษาจีน ถือเป็นภาษาที่ยากอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ชนชาติอื่นเรียนรู้ได้ยากมาก ปัจจุบันคนที่มีเชื้อชาติจีนมีอยู่หนึ่งในห้าของโลก คนไทยเริ่มมาสนใจให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ เริ่มนำหลักสูตรสอนภาษาจีนเข้ามาสอนนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ภาษาจีนเ็ป็นภาษาีที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ประเทศจีนถึงแม้จะมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ด้วยความรัก สามัคคีของประชาชน ทำให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอาจจะเป็นมหาอำนาจในอนาคต 

      บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด มีบุคลากรที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนภาษาจีนมายาวนาน และสั่งสมประสบการณ์แปลภาษาจีนมาถึง 15 ปี ย่อมเป็นบทพิสูจน์ผลงานแปลได้ว่า เรามีผลงานแปลภาษาจีนที่ยอดเยี่ยม และลูกค้าของเราเมื่อใช้บริการแล้วต่างชมว่าเหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง แต่หากเจ้าของภาษาที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก็เปรียบเสมือนคนไทยที่เรียนจบแค่มัธยมศึกษาไม่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภาษาที่ใช้ย่อมไม่ได้ภาษาที่สวยงาม และถูกต้องตามหลักภาษา

เรามีทีมงานให้บริการแปลภาษาจีนกับท่านตลอดเวลา ท่านสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการแปลภาษาจีน และกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาจีนได้ทันที ทางเรายินดีส่งใบเสนอราคาให้กับท่านภายใน 30 นาที หลังจากท่านจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาไม่เกิน 10 หน้า ผลงานแปลคุณภาพสมราคา โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240.....

                            <<ผลงานแปลภาษาจีน>> 


รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ

   ขอสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน บริษัท พิมทรานสเลชั่้น จำกัด เป็นองค์กรเล็กๆ ที่รับแปลภาษาอังกฤษรับแปลภาษาจีนรับแปลภาษาฝรั่งเศสรับแปลภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษาเกาหลีรับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษารัสเซีย งานแปลทุกงานต้องมีผู้รู้ในภาษานั้นๆ จริง จึงจะสามารถแปลงานออกมาได้ผลดีที่สุด องค์กรของเราต้องขออภัยสำหรับผู้ติดต่อมายังบริษัทที่ต้องการแปลภาษาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นมา ณ ที่นี้ เนื่องจากภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่เราไม่สามารถตรวจสอบผลงานแปลได้ จึงต้องอาศัยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบผลงานแปลซึ่งเป็นเจ้าของภาษา เพื่อให้ได้งานที่ดีส่งถึงมือลูกค้า การทำงานย่อมมีปัญหาอุปสรรค์กันทุกผู้ทุกคน และก็คิดว่าศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ก็ต้องประสบปัญหาแบบเรา เช่น ลูกค้าได้งานแปลไปแล้วผลงานแปลไม่เป็นที่พึงพอใจขอรับเงินคืน

เราจะไม่รีรอหากตรวจสอบผลงานแปลแล้วเกินความสามารถของเราจริงๆ โดยทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าทันที เพราะนักแปลของเราแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จะรู้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ และทางเราก็ขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วยที่ท่านไม่พึงพอใจในผลงานแปลของเรา การรับแปลภาษาจีนก็เช่นกัน หากมีบางคำที่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจลูกค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทันทีเพราะเรามีผู้รู้ให้คำตอบท่านได้ทันที

การแปลภาษาจีนผู้แปลจะยังไม่รู้ทันทีว่างานแปลชิ้นนั้นยากเย็นขนาดไหนเมื่อลงมือแปลไปในเนื้อหาเื่รื่อยๆ จะทราบปัญหาว่าเกิดจากต้นฉบับเขียนมาไม่ดีหรือเป็นงานที่เราไม่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ปัญหาที่พบบ่อยคือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากสำหรับคนทั่วโลกเพราะมีคำพ้องรูปพ้องเสียง หรือคำแสลง บางครั้งในภาษาจีนไม่มี เช่น งานแปลชิ้นหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้ท่านทราบคืองานแปลเกี่ยวกับเรือนไทย อกไก่ แปลาน ปั้นลม ภาษาจีนจะใช้อะไรมาอธิบาย คงต้อบรรยายกันยึดยาวทีเดียวเดียวแค่คำไทยคำเดียวอาจจะต้องอธิบายเป็นภาษาจีนจนยืดยาวเลยทีเดียว