รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ประสบการณ์จากการทำงานด้านการรับแปลเอกสาร ถึือเป็นสิ่งบ่งชี้ความสามารถของบุคคลในอาชีพรับแปลเอกสาร หากจบการศึกษาแล้วเริ่มทำงาน โดยจบการศึกษาในสาขากฎหมาย แต่ไม่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารกฎหมาย ก็ย่อมจะสู้ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านสาขากฎหมายมายาวนานถึง 21 ปี ดังนั้น หากมีบุคคลอ้างว่าจบการศึกษามาโดยตรงว่าตัวเองเก่งทันทีคงสร้างความเชื่อถือให้กับบุคคลทั่วไปได้ยาก บริษัท องค์กรธุรกิจจึงให้ความสำคัญสำหรับผู้มีประสบการณ์มากกว่าบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษาและทำงานไม่กี่ปี หากเทียบกับนักบินก็เรียกว่าเที่ยวบินสูงย่อมเป็นที่เชื่อถือกับลูกค้าแน่นอน เฉกเช่นเดียวกับนักกฎหมายรับแปลเอกสารด้านกฎหมายมา 3 - 5 ปี ก็ย่อมมีประสบการณ์ในการแปลกฎหมายที่น้อยกว่าผู้รับแปลเอกสารด้านกฎหมายมามากว่า 21 ปี 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ PIM Translation Co., Ltd. เป็นบริษัทรับแปลเอกสาร

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ผู้แปลรับแปลภาษาอังกฤษมากกว่า 21 ปี ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา บริการรับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม  รับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค บริษัทแปลภาษาตั้งอยู่ในเมืองสมุทรปราการ ติดต่อบริษัทแปลเอกสารได้หลายช่องทาง อีเมล์ ไลน์ Facebook Twister หรือ ต้นฉบับมาทางเว็บไซต์ โดย "คลิกที่นี่"


ผลงานการรับแปลเอกสาร เป็นที่ยอมรับสำหรับนักกฎหมาย สำหรับลูกค้าบริษัทระดับประเทศ ใช้บริการแปลเอกสารของ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา

  บริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารเร่งด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมายด่วน ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 21 ปี เต็ม

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร  แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาด่วน

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน ผู้สนใจใช้บริกาแปลเอกสารด่วน จัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์ MS Word ที่ได้จัดพิมพ์ไว้
    นามสกุล .doc หรือ docx  หากเอกสารราชการถ่ายรูปหรือสแกนตามที่ผู้สนใจสะดวกในการจัดส่งเพื่อขอทราบค่า บริการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน ผู้แปลติดต่อกลับ แจ้งค่าบริการแปลงาน พร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนผู้จ้างตกลงจ้างแปลเอกสาร ทำการโอนค่าบริการแปลเอกสารตามเงื่อนไขในคราวเสนอราคา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนผู้แปลดำเนินการแปลและส่งมอบงานตามกำหนดที่แจ้งไว้ให้ผู้จ้างได้ทราบในคราวเสนอราคา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน Express Translation Serviceผู้จ้างตรวจสอบเอกสารคำแปลที่ผู้แปลจัดส่งให้ หากต้องการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกลับภายใน 7 วัน

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กรณีนิติบุคคล บริษัท ห้าง หรือองค์กรนิติบุคคล บริษัทฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์ EMS

 


รับแปลเอกสารด่วน โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด แปลด่วน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ผลงานกล้าแสดงไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ เพื่อพิสูจน์ฝีมือผู้แปล

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่ รับเอกสารสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ คำพิพากษา  คำฟ้อง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ เอกสารประกันภัยทุกประเภท ข้อบังคับการทำงาน บัตรส่งเสริม BOI บันทึกข้อตกลง (MOU) Statement ธนาคาร หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทแปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
บริษัทรับแปลเอกสาร  บริษัทแปลเอกสาร  ติดต่อบริษัทแปลภาษา ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation รายงานประจำปี
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือความปลอดภัย
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลและรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท |สูติบัตร | สด. 9 | ใบสำคัญหย่า | ทะเบียนสมรส | ทะเบียนบ้าน | หนังสือรับรองโสด | บัตรประชาชน | รายงานผลการเรียน | หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ |  ปริญญาบัตร | โฉนดที่ดิน | โฉนดห้องชุด | บริษัทรับแปลภาษามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการรับแปลเอกสารมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อ  Essay  บทความ  ตำราเรียน  รับทำ Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา ได้แก่ แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์  เอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 21 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารกับบริษัทรับแปลภาษาของเรา จากการตรวจสอบผลงานแปลเอกสารแล้วพิสูจน์ได้ว่า ตัวอย่างผลงานแปลของเรามาจากการแปลของคุณพูลศักดิ์ และทีมงานที่แข็งแกร่ง ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ บริษัทแปลเอกสาร PIM Translation
 
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้บริษัทรับแปลเอกสารแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับบริษัทแปลเอกสารอย่างต่อเนื่องเสมอมา


รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

    • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการับแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
    • ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
    • ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
    • จัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้าฟรี จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย 

หมายเหตุ:  ไม่รับแปลเอกสารที่ลูกค้านำไปรับรองเอการด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดให้เราดำเนินการแทนท่าน  เรายินดีแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนพร้อมจัดส่งถึงมือท่าน

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

แปลเอกสารด่วน ได้ที่ บริษัทแปลภาษา PIM Translation

  รับแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ(ตัวอย่างผลงานแปลงบการเงิน)

งบการเงินถือเป็นสิ่งชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจรับแปลภาษา การจัดทำงบการเงินสำหรับประกาศตามระเบียบสรรพากรและตลาดหลักทรัพย์ มีความจำเป็นต้องจัดทำงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทรับแปลภาษา พิมทรานสเลชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับบริการแปลงบการเงินจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ผลงานแปลแสดงไว้ในเว็บไซต์ให้ท่านพิสูจน์ว่าผู้แปลมีความรู้ด้านบัญชี งบการเงินอย่างแท้จริง จบการศึกษาปริญญาตรีใบแรกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบัญชีบัณฑิต ผ่านงานบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก ไม่ว่างานจะเร่งด่วนขนาดไหน เราช่วยคุณได้เพราะประสบการณ์แปลงบการเงินอยู่ในมือของเราอยู่แล้ว