dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสาร

  รับแปลเอกสาร โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 

รับแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษ 20 ปีเต็ม ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา รับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม  รับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค 

  PIM TRANSLATION CO., LTD. 

Tel./Fax. 02-174-1022   
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)  
 
Line ID: 0814580240 
Email: 
pimtranslation@yahoo.com,
pimtranslation@hotmail.com,
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการ รับแปลเอกสาร>>  

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสารกฎหมาย>>  


ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในการรับแปลเอกสารของ พิมทรานสเลชั่น 


รับแปลภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน   ภาษาเกาหลี
  ภาษาญี่ปุ่น
  ภาษากัมพูชา   ภาษาโรมาเนีย   ภาษาสเปน
  ภาษาอิตาลี   ภาษาลาว   ภาษาโปตุเกส
  ภาษารัสเซีย   ภาษาพม่า    


บริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่
- รับแปลสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ
- รับแปลคำพิพากษา 
รับแปลคำฟ้อง
- รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ
- รับแปลเอกสารประกันทุกประเภท
- รับแปลข้อบังคับการทำงาน
รับแปลบัตรส่งเสริม BOI
- รับแปลบันทึกข้อตกลง (MOU)

- รับแปล Statement ธนาคาร
- รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่
- รับแปลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
- รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
- รับแปลรายงานประจำปี
- รับแปลคู่มือความปลอดภัย
- รับแปลคู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
- รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
 

รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลและรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
- รับแปลสูติบัตร
- รับแปลสด. 9
- รับแปลใบสำคัญหย่า
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลหนังสือรับรองโสด
- รับแปลบัตรประชาชน ฯลฯ
- รับแปลรายงานผลการเรียน
- รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- รับแปลปริญญาบัตร
- รับแปลโฉนดที่ดิน
- รับแปลโฉนดห้องชุด

 

รับแปลเอกสารวิชาการ 
- รับแปลบทคัดย่อ
- Essay
- บทความ
- ตำราเรียน

- รับแปล Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา
- รับแปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ
- รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์
- รับแปลเอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารกับเรา จากการตรวจสอบผลงานแปลเอกสารแล้วพิสูจน์ได้ว่า ตัวอย่างผลงานแปลของเรามาจากการแปลของคุณพูลศักดิ์ และทีมงานที่แข็งแกร่ง ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

รับแปลเอกสาร
  เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้ทางเราแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที พิมทรานสเลชั่น ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับพิมทรานสเลชั่นอย่างต่อเนื่องเสมอมา


 รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

    • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
    • ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
    • ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
    • จัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้าฟรี จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย 

หมายเหตุ:  ไม่รับแปลเอกสารที่ลูกค้านำไปรับรองเอการด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดให้เราดำเนินการแทนท่าน  เรายินดีแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนพร้อมจัดส่งถึงมือท่าน  

 PIM TRANSLATION CO., LTD.  

Tel./Fax. 02-174-1022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)  
 Line ID: 0814580240 

Email: pimtranslation@yahoo.com,
          pimtranslation@hotmail.com
              pimtranslation555@gmail.com
 

 คลิกตรวจสอบค่าแปลเอกสาร