dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาเขมร

รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) ភាសាខ្មែរ Khmer รับแปลเอกสารราชการภาษาเขมร แปลโบรชัวร์ และคู่มือพนักงานเป็นภาษาเขมร

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ยินดีให้บริการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นเขมร ค่าบริการเริ่มต้นที่ 250 บาท แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็วจากเจ้าของภาษาโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ สัญชาติเขมร มีประสบการณ์สอนภาษาเขมร(กัมพูชา) มากว่า 10 ปี แปลภาษาเขมรด่วน แปลภาษาเขมรได้วันละ 6 หน้า ติดต่อสอบถามโดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์หรือทางไลน์เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการและระยะเวลาการแปลได้ที่

ติดต่อจ้างแปลภาษาเขมรได้ที่  Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

  ติดต่อแปลภาษาเขมร
Email: pimtranslation@yahoo.com,
pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

สถานที่ตั้งสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280


การรับแปลภาษาเขมร ได้แก่ เอกสารราชการจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารโฆษณา โบรชัวร์จากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการทำ Work Permit และการทำประกันสังคม และรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร ได้แก่

- รับแปลทะเบียนบ้านภาษาเขมร
- รับแปลสูติบัตรภาษาเขมร
- รับแปลมรณบัตรเขมรเป็นไทย

- รับแปลบัตรประชาชนเขมร
- รับแปลทะเบียนสมรสเขมร
- รับแปลเอกสารราชการภาษาเขมร
- รับแปลหนังสือเดินทางภาษาเขมร (Passport)


รับแปลภาษาไทยเป็นเขมร

การให้บริการแปลภาษาเขมรโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารและสอนภาษาเขมรใหักับนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประสบการณ์สอนและการแปลมากกว่า 12 ปี รวมถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามและสละสลวย โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และผลการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่างพึงพอใจในผลงานแปลรวมถึงหน่วยงานราชการได้แก่ ประกันสังคม และกระทรวงแรงงานยอมรับว่าผลงานแปลเป็นภาษาทางการ
รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเขมร ได้แก่
- รับแปลแคตาล็อก
- รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักรไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์จากไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลคู่มือการทำงานจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา

 รับแปลภาษากัมพูชา

  รับแปลสูติบัตรภาษาเขมรเป็นไทย (ภาษาเขมรเป็นไทย)

 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดต่อจ้างแปลภาษากัมพูชา (เขมร) เพื่อประกอบการสมัครเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลของไทยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวได้รับการศึกษาและได้รับสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่มีบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับการศึกษา และด้วยบริการแปลภาษากัมพูชาด่วน ที่รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของท่าน ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาเขมร

อาจารย์ผู้แปลได้ให้ความรู้เรื่องความเข้าใจผิดพลาดของคนไทยว่าไม่ต้องการเรียกประชาชนของประเทศกัมพูชาว่า คนเขมร และเข้าใจว่าคำนี้ดูรุนแรงสร้างความแค้นเกลียดชังกับคนเขมร แต่ความเป็นจริงแล้ว คนเขมร คือสัญชาติของประชาชนประเทศกัมพูชา คนไทยเข้าว่าถ้าเรียก คนเขมร คือการทำร้ายด้วยคำพูด เช่นเดียวกัน คนเขมร ก็เข้าใจคนไทยผิดพลาดเช่นเดียวกัน หากคนเขมรโกรธคนไทย เรียกว่า คนสยาม (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไทย) ถือว่าเป็นคนรุนแรง แต่คนไทยมิได้คิดแบบนั้นแต่อย่างใด

ขั้นตอนการขอทราบค่าบริการแปลภาษาเขมร

- ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเพื่อขทราบราคาและกำหนดแปลแล้วเสร็จ

- บริษัทฯ แจ้งค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จกลับ

- ลูกค้าตกลงจ้างโอนค่าบริการแปลภาษาเขมร

- อาจารย์ผู้แปลดำเนินการแปลส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]