ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส ประทับตราบริษัทรับรองคำแปล แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ ด่วน รวดเร็วทันใช้ 

ติดต่อจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส เร่งด่วนได้ที่ 0814580240
Line ID: pimtranslation
เพิ่มเพื่อน รับแปลภาษาฝรั่งเศส
 

 <<คลิกตรวจสอบผลงานแปลภาษาฝรั่งเศส>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

บริษัทฯ ยินดีให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย - อังกฤษ แปลภาษาฝรั่งเศสด่วน
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com 

เหตุใดลูกค้าส่วนใหญ่จึงตัดสินใจจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสกับทางเรา 

 - คุณภาพสมราคา ลูกค้าประจำต่างประเทศไว้วางใจ

- ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา

- ชาวฝรั่งเศสสั่งจ้างแปล ไทย - อังกฤษ เป็นภาษาฝรั่งเศส 

- ส่งงานแปลภาษาฝรั่งเศสด่วนได้ทันใจ ทันส่ง 

รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท

 รับแปลหนังสือรับรองเป็นฝรั่งเศส รับแปลหนังสือรับรองมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเป็นไทย ขอผ่อนผันทหาร

รับแปลปริญญาบัตรเป็นฝรั่งเศส รับแปลปริญญาบัตรภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการขอ Work Permit 

รับแปลหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นฝรั่งเศส รับแปลหนังสือรับรองเงินเดือนฝรั่งเศสเป็นไทย แปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ 

รับแปลมรณบัตรเป็นฝรั่งเศส แปลมรณบัตรฝรั่งเศส รับแปลมรณบัตรฝรั่งเศสเป็นไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส  

รับแปลสูติบัตรฝรั่งเศส รับแปลสูติบัตรฝรั่งเศสเป็นไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

รับแปลทะเบียนหย่าภาษาฝรั่งเศส รับแปลทะเบียนการหย่าฝรั่งเศสเป็นไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส  

รับแปลเอกสารราชการฝรั่งเศส รับแปลเอกสารราชการไทยเป็นฝรั่งเศส

รับแปลสัญญาฝรั่งเศส รับแปลสัญญาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ และฝรั่งเศสเป็นไทย 

ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสแบบเร่งด่วนได้ทันที

  • รับแปลสารคดีภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส
  • รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส
  • รับแปลเอกสารวิชาการภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส
  • รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส
  • รับแปลโฉนดที่ดินไทยเป็นฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนไทย

การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่จะเริ่มศึกษาในระดับมัธยม และมีบุคคลในวงแคบที่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน สามารถสื่อสาร ฟัง พูด ได้อย่างแคล่วคล่อง แต่สิ่งที่สำคัญและยากที่สุดคือการเขียน ซึ่งจะต้องเขียนภาษาฝรั่งเศสด้วยถ้อยคำและประโยคที่เทียบเท่าเจ้าของภาษา ดังนั้น บุคคลที่ได้เปรียบเรื่องภาษาฝรั่งเศสจะต้องรักในภาษาฝรั่งเศสอย่างแท้จริง จึงจะสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียนหรือการแปลได้อย่างถูกต้องและเทียบเท่าเจ้าของภาษา หากจะพูดถึงว่าบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจะมาทำการแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส คงเป็นไปได้ยาก ซึ่งภาษาไทยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเรียนรู้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำงานด้านการทูตหลังจากได้รับทุนรัฐบาล ารถใช้เป็นอย่างดี ดังนั้น คนไทยแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ หรือแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศสได้ มีเพียงบุคคลในวงแคบเท่านั้นที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ 

 

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน ติดต่อแปลภาษาฝรั่งเศส  


หมื่นพันคำชมที่ผู้แปลได้รับคำชมเสมอมา 

ผู้แปลภาษาฝรั่งเศส มีพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดม สอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้ชีวิตในการศึกษาอยู่ประเทศเบลเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน โดยการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส และสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียน การพูดและการฟังได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากจบการศึกษาได้รับตำแหน่งนักวิชาการทูตประจำ ณ ประเทศโอมานเป็นระยะเวลา 5 ปี และขอย้ายกลับมาประจำประเทศไทย ต่อมาได้ลาออกจากราชการเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติและใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทำงานและการสื่อสารตลอดมา ทำให้ผลงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกราย รวมระยะเวลารับราชการและการแปลเอกสารยาวนานถึง 18 ปี เต็ม ซึ่งภาษาฝรั่งเศสแทบเป็นภาษาประจำตัวของผู้แปลภาษาฝรั่งเศส ดังนั้น จึงมีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสอย่างลึกซึ้ง และสามารถให้ความกระจ่างสำหรับลูกค้าที่สงสัยในผลงานแปล 

การสนทนาจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสจากผู้จ้างชาวไทยและชาวฝรั่งเศส

From: pw.......o po..........at <pp............at@hotmail...>(จ้างแปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ)
Sent: Wednesday, March 21, 2018 4:21 PM
 Subject: ตอบกลับ: ขอใบเสนอราคา: แปลเอกสาร ฝรั่งเศส เป็นภาษาอังกฤษครับ
ครับ ผมขอรายละเอียดเลขบัญชีสำหรับโอนค่าแปลด้วยนะครับ
ไม่ทราบว่าเอกสารที่แปลแล้วจะจัดส่งไปรษณีย์หรือส่งทางเมลครับ
From: G............tate <go.............@hotmail.com>
Subject: Re: งานแปลสัญญาไทย-ฝรั่งเศส
สวัสดีครับ
ขอรบกวนขอหมายเลขที่บัญชีเพื่อทำการชำระค่าบริการด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
กั.......ณ์
 

From: "s.....h28@gmail.com" <su....8@gmail.com>
Subject: ขอใบเสนอราคา แปลเอกสารราชการฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ จำนวน 9 หน้า
โอนเงิน หั้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอไม่เกินวันที่ 27 ก.ย นี้นะคะ
สุ.........

อีเมล์ส่งตรงจากผู้จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส

On Monday, June 10, 2019, 7:09:21 PM GMT+7,
t....as7...0@p....nmail.com <t.....as7..0@p....nmail.com> wrote:

Thanks you. 

Kind regards
 

สอบถามข้อมูลรับแปลภาษาฝรั่งเศสแบบเร่งด่วนและติดต่อได้ทันทีที่
081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240
E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :