dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษากัมพูชาเป็นไทย รับแปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา รับแปลภาษากัมพูชายื่นประกันสังคม

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ยินดีให้บริการแปลภาษากัมพูชาเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นกัมพูชา เพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อาจารย์ผู้แปลเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย สัญชาติกัมพูชา มีประสบการณ์สอนภาษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 12 ปี แปลภาษากัมพูชาด่วน แปลภาษากัมพูชาได้วันละ 6 หน้า ติดต่อสอบถามโดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์หรือทางไลน์เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการและระยะเวลาการแปลได้ที่

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com


รับแปลภาษากัมพูชา ได้แก่ เอกสารราชการจากภาษากัมพูชาเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารโฆษณา โบรชัวร์จากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษากัมพูชาเป็ฯภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการทำ Work Permit และการทำประกันสังคม
รับแปลภาษากัมพูชา ได้แก่

- รับแปลทะเบียนบ้านภาษากัมพูชา
- รับแปลสูติบัตรภาษากัมพูชา
- รับแปลมรณบัตรกัมพูชาเป็นไทย

- รับแปลบัตรประชาชนกัมพูชา
- รับแปลทะเบียนสมรสกัมพูชา
- รับแปลเอกสารราชการภาษากัมพูชา
- รับแปลหนังสือเดินทางภาษากัมพูชา (Passport)

 


รับแปลภาษาไทยเป็นกัมพูชา

การให้บริการแปลภาษากัมพูชาโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารและสอนภาษากัมพูชาใหักับนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประสบการณ์สอนและการแปลมากกว่า 12 ปี รวมถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามและสละสลวย โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษากัมพูชามาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และผลการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่างพึงพอใจในผลงานแปลรวมถึงหน่วยงานราชการได้แก่ ประกันสังคม และกระทรวงแรงงานยอมรับว่าผลงานแปลเป็นภาษาทางการ
รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นกัมพูชา ได้แก่
- รับแปลแคตาล็อก
- รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักรไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์จากไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลคู่มือการทำงานจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา

 รับแปลภาษากัมพูชา

  รับแปลสูติบัตรภาษากัมพูชาเป็นไทย (ภาษาเขมรเป็นไทย)

 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดต่อจ้างแปลภาษากัมพูชา (เขมร) เพื่อประกอบการสมัครเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลของไทยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวได้รับการศึกษาและได้รับสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่มีบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับการศึกษา และด้วยบริการแปลภาษากัมพูชาด่วน ที่รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของท่าน ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.comหน้า 1/1
1
[Go to top]