แปลสัญญา แปลกฎหมาย แปลคำฟ้อง แปลคำพิพากษา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน แปลกฎหมาย แปลสัญญา แปลคำพิพากษา แปลคำฟ้อง 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารด่วน รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
Line ID: 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปลเอกสารกฎหมาย

สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และท่านผู้อ่านบทความทุกท่าน ผมขอยกเอาข้อความจากวารสารกฎหมายมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตคือเรื่อง ให้คนอื่นขอยืมเงิน บางครั้งได้คืนบางครั้งก็ไม่ได้คืน เรามาลองดูข้อกฎหมายกันดีกว่านะครับว่าเราควรจะให้คนอื่นขอยืมเงินหรือว่าจะผิดศีลข้อสี่ดี

หนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องเอาคืนได้ คือ หนี้ขาดอายุความ หนี้ขาดหลักฐาน หนี้การพนัน หนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีัลธรรมอันดี การให้โดยหน้าที่จรรยาบรรณ เช่น เงินบำเหน็จ สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา ให้ในการสมรส

การกู้ยืมโดยไม่มีหลักฐาน เรียกว่า "หนี้ที่ขาดหลักฐาน" โดยในทางกฎหมายจะระบุว่า หนี้ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เช่้น เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538) กู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท (มาตรา 653) ค้ำประกัน (มาตรา 680) สัญญาประนีประนอมยอมความ (มาตรา 851) หนี้เหล่านี้นักกฎหมายหลายท่านเห็นว่าเป็นหนี้ในธรรม หมายถึงหนี้ที่ขาดหลักฐานฟ้องบังคับคดี เป็นหนี้ที่ไม่อาจเรียกร้องกันได้เลย ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กัน ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องกันได้อย่างไร ดังนั้น หากให้เพื่อนขอยืมเงิน 2,000 บาท ไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน ก็คงจะได้คืนยากนะครับ ต้องคิดก่อนตัดสินใจครับ

เวลาผมแปลกฎหมาย แปลคำฟ้อง แปลคำพิพากษา ฟ้องร้องกัน มักจะมีข้อความคนที่ฟ้องร้องกันเคยเป็นคนรู้จัก เป็นหุ้นส่วนกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ต้องมีอันต้องฟ้องร้องกันเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับ ฉะนั้น เราต้องดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาทครับ 


การสมรสกรณีฝ่ายหญิงเป็นผู่เยาว์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์

มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448

มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 22 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง

มาตรา 23 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว

มาตรา 24 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน และเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร

มาตรา 25 ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์

มาตรา 26 ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอัน หนึ่งอันได้ระบุไว้ ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ ทำได้ตามใจสมัคร อนึ่ง ถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใด ผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัคร

 


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :