ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย

ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน แปลกฎหมาย แปลสัญญา แปลคำพิพากษา แปลคำฟ้อง 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

เพิ่มเพื่อน ติดต่อจ้างแปลเอกสารกฎหมาย ติดต่อแปลเอกสารกฎหมายด่วน

รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารด่วน ประสบการณ์แปล 22 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

 

รับแปลเอกสารกฎหมาย

สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และท่านผู้อ่านบทความทุกท่าน ผมขอยกเอาข้อความจากวารสารกฎหมายมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตคือเรื่อง ให้คนอื่นขอยืมเงิน บางครั้งได้คืนบางครั้งก็ไม่ได้คืน เรามาลองดูข้อกฎหมายกันดีกว่านะครับว่าเราควรจะให้คนอื่นขอยืมเงินหรือว่าจะผิดศีลข้อสี่ดี

หนี้ที่ไม่สามารถฟ้องร้องเอาคืนได้ คือ หนี้ขาดอายุความ หนี้ขาดหลักฐาน หนี้การพนัน หนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีัลธรรมอันดี การให้โดยหน้าที่จรรยาบรรณ เช่น เงินบำเหน็จ สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา ให้ในการสมรส

การกู้ยืมโดยไม่มีหลักฐาน เรียกว่า "หนี้ที่ขาดหลักฐาน" โดยในทางกฎหมายจะระบุว่า หนี้ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เช่้น เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538) กู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท (มาตรา 653) ค้ำประกัน (มาตรา 680) สัญญาประนีประนอมยอมความ (มาตรา 851) หนี้เหล่านี้นักกฎหมายหลายท่านเห็นว่าเป็นหนี้ในธรรม หมายถึงหนี้ที่ขาดหลักฐานฟ้องบังคับคดี เป็นหนี้ที่ไม่อาจเรียกร้องกันได้เลย ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กัน ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องกันได้อย่างไร ดังนั้น หากให้เพื่อนขอยืมเงิน 2,000 บาท ไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน ก็คงจะได้คืนยากนะครับ ต้องคิดก่อนตัดสินใจครับ

เวลาผมแปลกฎหมาย แปลคำฟ้อง แปลคำพิพากษา ฟ้องร้องกัน มักจะมีข้อความคนที่ฟ้องร้องกันเคยเป็นคนรู้จัก เป็นหุ้นส่วนกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ต้องมีอันต้องฟ้องร้องกันเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับ ฉะนั้น เราต้องดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาทครับ 


การสมรสกรณีฝ่ายหญิงเป็นผู่เยาว์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์

มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448

มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 22 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง

มาตรา 23 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว

มาตรา 24 ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน และเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร

มาตรา 25 ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์

มาตรา 26 ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอัน หนึ่งอันได้ระบุไว้ ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ ทำได้ตามใจสมัคร อนึ่ง ถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใด ผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัคร

จากประสบการณ์ให้บริกาแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จึงทำให้เกิดประสบการณ์ด้านการจัดการเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับผู้เยาว์ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวชาติซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญคือ หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้บุตรสมรสได้ และต้องผ่านการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและนำเอกสารฉบับแปลพร้อมเอกสารต้นฉบับที่อำเภอหรือเขตออกให้เพื่อรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ


มีผู้ติดต่อให้แปลเอกสารรายงานผลการเรียน โดยให้เปลี่ยนชื่อบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง แล้วให้รับรองคำแปล

ขอแจ้งให้ทราบในที่นี้หากผู้สนใจผ่านมาอ่านพบบทความนี้ ขอชี้แจงว่าท่านต้องเจอข้อหาอะไรบ้างหากมีการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารให้ผิดไปจากความจริง

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

หากผู้ที่ติดต่อมายังบริษัทของเราได้อ่านหรือทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญานี้ อาจจะไม่คิดว่าจะลงมือกระทำเลย เพราะนั่นอาจทำให้ผู้นั้นเสียอนาคต เสียเงินทอง และเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งอาจจะหางานหรือถูกไล่ออกจากงานกรณีนายจ้างตรวจสอบพบภายหลังว่าปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา

เราขอยืนยัน ณ ที่นี้ว่า เราจะไม่ร่วมมือกระทำผิดกับผู้ติดต่อมาเด็ดขาด ทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของอาชีพนั้นๆ รวมทั้งเคารพในอาชีพของตนเองเพื่อให้อาชีพดำรงคงอยู่กับผู้ประกอบอาชีพตลอดไป และหากเห็นแก่เงินเพียงเล็กน้อยแล้วทำให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีคดีความคงไม่คุ้มกับรายได้เพียงเล็กน้อยนั้น หากผู้สนใจให้บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด จัดทำคำแปลเอกสารที่ผิดจากต้นฉบับ หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เรายืนยันว่าไม่ขอกระทำการใดๆ ที่สำไปสู่การผิดกฎหมายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายในภายหลังเด็ดขาด


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :