dot
รับแปลภาษา
dot
dot
รับแปลเอกสาร
dot
dot
แปลเอกสาร
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษา

รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษา รับจ้างแปลภาษาบริการแปลภาษา

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลคู่มือการทำงาน รับแปลคู่มือเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลฯ รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปลภาษา 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลภาษาด่วนได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
Line ID: 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com

ตรวจสอบค่าบริการ รับแปลภาษา


 รับแปลภาษา 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการรับแปลภาษา รับรองคำแปลภาษาพร้อมรับยื่นรับรองกงสุล 
- รับแปลภาษาด้านกฎหมาย
- รับแปลภาษาด้านธุรกิจ

- รับแปลภาษาอังกฤษ
- รับแปลภาษาจีน
- รับแปลภาษาฝรั่งเศส
- รับแปลภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลภาษาเกาหลี
- รับแปลภาษากัมพูชา
แปลภาษา
โดยผู้มีประสบการณ์ 20 ปี คือ คุณพูลศักดิ์ ท่านสามารถรับงานแปลด่วนได้แก่

- แปลหนังสือเดินทาง
- แปลทะเบียนบ้าน 

- แปลบัตรประชาชน

- แปลสู
ติบัตร
- รับแปลใบหย่า
- รับแปลหนังสือรับรองโสด
- รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รับแปลหนังสือสำคัญทางราชการ
- รับแปล
พิพากษา
-
แปลวิทยานิพนธ์
- แปลบทคัดย่อ

เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์การแปลภาษาทำงานแปลเต็มเวลา กว่า 20  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากว่า 20 ปี ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา


ผลงาน รับแปลภาษา

  ผลงานแปลที่ผู้รับแปลภาษามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ แปลกฎหมาย   แปลสัญญาคำฟ้อง แปลคำพิพากษา แปลพระราชบัญญัติ แปลกฎกระทรวง แปลเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

 
เหตุใด : เมื่อลูกค้าใช้บริการแล้ว กลับมาใช้บริการซ้ำอีก...
            -  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เมื่อเรารับงานแปลมาแล้วจะต้องทำให้เสร็จภายในกำหนดของลูกค้า
            -  ความถูกต้องของผลงานแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย  เราเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ
               โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด

            -  ความน่าเชื่อถือ เราเป็นบริษัทขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า
               ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเรา
               เสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการกับเราอย่างสบายใจ
               เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
               และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้นเราจะมีฐานลูกค้าประจำ
              เป็นจำนวนมาก และใช้บริการเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการตลอดมา 
 

TAG:

รับแปลภาษา  รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ จ้างแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษาชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด