รับแปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร พิมทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอังกฤษ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษา

รับแปลภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาฝรั่งเศส แปลภาษาเร่งด่วนติดต่อ Line ID: 0814580240

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษรับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลคู่มือการทำงาน รับแปลคู่มือเครื่องจักรอุตสาหกรรม รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลฯ รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปลภาษา 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลภาษาด่วนได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง   

 รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาด่วน ติดต่อ PIM Translation

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์การแปลภาษาทำงานแปลเต็มเวลา กว่า 21  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากว่า21 ปี ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา

ผลงานรับแปลภาษา

  ผลงานแปลที่ผู้รับแปลภาษามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ แปลกฎหมาย   แปลสัญญาคำฟ้อง แปลคำพิพากษา แปลพระราชบัญญัติ แปลกฎกระทรวง แปลเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

 
เหตุใด : เมื่อลูกค้าใช้บริการแล้ว กลับมาใช้บริการซ้ำอีก...
            -  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เมื่อเรารับงานแปลมาแล้วจะต้องทำให้เสร็จภายในกำหนดของลูกค้า
            -  ความถูกต้องของผลงานแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย  เราเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ
               โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด

            -  ความน่าเชื่อถือ เราเป็นบริษัทขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า
               ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเรา
               เสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการกับเราอย่างสบายใจ
               เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
               และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้นเราจะมีฐานลูกค้าประจำ
              เป็นจำนวนมาก และใช้บริการเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการตลอดมา 
 


ศูนย์แปลเอกสารด่วน ศูนย์แปลภาษาด่วน   

ธุรกิจแปลงาน นับวันจะีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อ พิมทรานสเลชั่น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่รับแปลงานให้กับลูกค้ามาตลอด 21 ปี ทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านการแปลงานกฎหมาย แปลงานธุรกิจ แปลงานสังคมศาสตร์ แปลงานทั่วไปที่นอกเหนือจากการแปลงานวิทยาศาสตร์ ทางเรามิได้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา ดังนั้น หากทางเราไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอจะไม่ขอรับงานนั้นๆ เช่น การแปลงานด้านการแพทย์ การแปลงานด้านวิทยาศาสตร์ การรับแปลงานด้านกฎหมาย ได้แก่ รับแปลสัญญา แปลงานข้อบังคับบริษัท แปลงานพระราชบัญญัติ แปลงานพระราชกำหนด แปลงานด้านกฎกระทรวง แปลงานเอกสารราชการ การแปลงานคำพิพากษา การแปลงานคำฟ้อง สิ่งที่ลูกค้ามักมองข้ามคือคุณภาพจะมองว่าราคาถูกไว้เสมอ เอาแค่ชาวต่างชาติอ่านรู้เรื่องเป็นพอ ทางเราอยากจะบอกกับท่านทราบว่าหากท่านต้องเสียเงินสองครั้งละ แบบไหนจะประหยัดกว่ากัน ท่านจ้างเราแปลงานท่านจ่ายเพียงครั้งเดียวแต่จ่ายในราคาที่เหมาะสมกับผลงานแปลแล้วท่านนำงานแปลไปใช้ได้ทันทีโดยสื่อสารให้นักกฎหมายอ่านและเข้าใจและทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจไม่ใช่ตีความออกทะเล คือไม่ตรงกับต้นฉบับที่ต้องการสื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่องอะไร ทางเรามักพบเหตุการณ์ที่ลูกค้าไปจ้างแปลจากศูนย์แปลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายใช้คำศัพท์ผิดอ่านไม่รู้เรื่องแล้วนำเอกสารกลับมาให้เราแปลงานใหม่ทั้งหมด เพราะประสบปัญหากับการตีความและเกิดความผิดพลาดในขณะที่นำเอกสารสำัคัญไปใช้ในชั้นศาลหรือนำไปใช้ที่ศาลต่างประเทศ หรือใช้ในทางการที่สำคัญ


รับแปลคู่มือปฏิบัติงาน รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักร  

สิ่งสำคัญที่เราใส่ใจเสมอมาคือ คุณภาพของงาน เนื่องจากทางบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นองค์กรเล็กๆ บุคลากรจำกัด เหตุที่มีบุคลากรจำกัดเนื่องจากนักแปลของเราต้องมีคุณภาพและประสบการณ์ในการแปลงานนั้นๆ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ผลงานแปลต้องเป็นเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และต้องมีความรู้ความสามารถในงานแปลคู่มือนั้นจริง ปัจจุบันนักแปลอิสระมีจำนวนมากมายที่หลั่งไหลกันเข้ามาทำงานในวงการนี้ แต่ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงาน ลูกค้าที่จะจ้างแปลคู่มือมักจะเปรียบเทียบราคา และนำราคามาเป็นเครื่องตัดสินใจเพราะยังไม่เห็นคุณภาพของงานแปล ตัวอย่างกรณีลูกค้าหลายท่านที่ต่อรองราคาแปลคู่มือปฏิบัติงานกับทางเรา เพื่อต้องการราคาถูกงานคุณภาพ ซึ่งทีมงานแปลของเรามีคุณภาพงานแปลอยู่แล้ว งานแปลคู่มือหนึ่งงานต่อผู้แปลหนึ่งท่านเท่านั้น เรายืนยันกับลูกค้าว่าหากท่านต้องการงานด่วนที่เกินความสามารถของทีมงานแปลเราจะทำได้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ เราต้องขอปฏิเสธ เพราะหากต้องแบ่งงานกันทำจะทำให้ผลงานแปลไม่มีคุณภาพ ดังนั้น เราจึงขอยืนยันบนคุณภาพของงานว่างานแปลคู่มือหนึ่งเรื่องจะมีผู้แปลเพียงท่านเดียวเท่านั้นเพราะผลงานแปลคู่มือจะต้องมีทิศทางเดียวกันและการใช้ถ้อยคำจะต้องมีแนวทางเดียวกันเท่านั้น 

TAG:

รับแปลภาษา  รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ รับจ้างแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา บริษัทแปลภาษา