รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับจ้างแปลสัญญาด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ แปลโดยคุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปลกฎหมาย 18 ปีเต็ม
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลสัญญา

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษด่วน รับจ้างแปลสัญญาด่วน

 PIM TRANSLATION CO., LTD. Agreement Translation

การร่างสัญญาภาษาอังกฤษ ของบริษัทต่างๆ โดยนิติกรของบริษัทหรือฝ่ายกฎหมาย ต้องใช้ระยะเวลาในการร่างนานนับเดือน ซึ่งต้องตรวจสอบผลดีผลเสีย ผลกระทบทุกด้านหากมีการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญา ดังนั้น ฝ่ายกฎหมายผู้ร่างสัญญาต้องมีความรู้ความสามารถในการร่างสัญญาและใช้ถ้อยคำทางกฎหมายได้อย่างรัดกุม เพื่อมิให้เกิดช่องโหว่ของสัญญาได้ สัญญาภาษาอังกฤษที่ได้คือสัญญาที่ต้องทำขึ้นระหว่างบริษัทข้ามชาติ ซึ่งบริษัทข้ามชาติมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะเป็นภาษาหลักของเจ้าของกิจการ หากการแปลสัญญาภาษาอังกฤษผิดพลาด อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ และอาจประสบปัญหาจากการร่างสัญญาภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดได้   

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ Agreement Translation ติดต่อแปลสัญญาด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน ติดต่อได้ทุกช่องทอง
<<<<
คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลสัญญา>>

รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ได้แก่  รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย รับแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาบริการ รับแปลสัญญาจ้าง รับจ้างแปลสัญญาภาษาอังกฤษโดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปล 20 ปี สามารถรับแปลสัญญาได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง ประสบการณ์ที่เหนือกว่า เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย ส่งงานแปลได้รวดเร็ว ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการแปลสัญญากันอย่างต่อเนื่อง มีงานทั้งปี คิวงานเรียงลำดับตามที่ตกลงจ้างแปลสัญญา


การรับแปลสัญญภาษาอังกฤษ จัดเรียงคิวงานตามความเร่งด่วนของลูกค้า และการตกลงจ้างก่อนหลัง โดยจัดส่งต้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นไฟล์ MS Word นามสกุล .doc หรือ .docx คิดค่าบริการแปลคำละ 2.20 บาท (ไม่รวมรับรองคำแปล หากต้องการให้รับรองคำแปลจะพิจารณาตามเงื่อนไขการนำไปใช้งาน)
รับแปลสัญญาซื้อขาย Purchase Agreement รับแปลสัญญาซื้อขาย  (Purchase Agreement)
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาเช่า Lease Agreement รับแปลสัญญาเช่า  (Lease Agreement)
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาบริการ Service Agreement รับแปลสัญญาบริการ (Service Agreement)
รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาตกลงจ้าง Employment Agreement รับแปลสัญญาตกลงจ้าง (Employment Agreement)
รับแปลสัญญาด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาร่วมค้า Joint Venture Agreement รับแปลสัญญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement)
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน Agent Appointment Agreement รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (Agent Appointment Agreement) 
รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย Agreement to Purchase and Sell รับแปลสัญญา เจ้าของแปลเอง 20 ปี รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย (Agreement to Purchase and Sell)
รับแปลสัญญาซื้อขาย Purchase Agreement รับแปลสัญญาเช่าทีิี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Lease Agreement for Land with Structures)
รับแปลสัญญากู้ยืมเงิน Loan Agreement รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ แปลสัญญาด่วนโดยคุณพูลศักดิ์ รับแปลสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Agreement)     
รับแปลสัญญาค้ำประกัน Contract of Suretyship เจ้าของบริษัทแปลสัญญาเอง กล้ารับประกันผลงาน รับแปลสัญญาค้ำประกัน (Contract of Suretyship)
ติดต่อแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาจ้างขนส่ง Transportation Employment Agreement รับแปลสัญญาจ้างขนส่ง (Transportation Employment Agreement)  
รับแปลสัญญานายหน้า Brokerage Agreement รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัท รับแปลสัญญานายหน้า (Brokerage Agreement)

ขั้นตอนขอทราบอัตราค่าบริการแปลสัญญา

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลสัญญาด่วนได้ที่ PIM Translation ผู้สนใจใช้บริการแปลสัญญาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จัดส่งต้นฉบับผ่านอีเมล์หรือผ่าน Application Line
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลสัญญาด่วนได้ที่ PIM Translation ผู้รับแปลสัญญา ตรวจสอบต้นฉบับพร้อมเสนอราคาและกำหนดแปลสัญญาแล้วเสร็จให้ผู้สนใจใช้บริการทราบทางอีเมล์
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลสัญญาด่วนได้ที่ PIM Translation ลูกค้าจ้างแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ตกลงจ้างแปลสัญญา ชำระค่าบริการแปลสัญญา
รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลสัญญาด่วนได้ที่ PIM Translation ผู้แปลสัญญา ดำเนินการแปลสัญญา ส่งมอบงานตามกำหนดที่แจ้งไว้ โดยอาจจะส่งงานก่อนเวลาที่กำหนดหรือตรงเวลา  


ประสบการณ์ของผู้รับแปลสัญญา เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการแปลสัญญา

 •  บริการรับแปลสัญญาด้วยประสบการณ์รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษของผู้แปลคือคุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลกฎหมายและรับแปลสัญญาเป็นเวลา 20 ปี เต็ม
 • การรับแปลสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจซึ่งจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือผิดพลาดในการทำสัญญาระหว่างคู่ค้าได้ ดังนั้น หากมีการแปล สัญญาโดยไม่ถูกต้อง ธุรกิจของท่านอาจเสียเปรียบคู่สัญญา เพราะคำกฎหมาย สามารถตีความได้หลายอย่าง
 • การใช้คำศัพท์ทางกฎหมายเป็นคำเฉพาะที่ผู้แปลต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการแปลเอกสารกฎหมาย หากผู้แปลไม่มีความรู้เฉพาะด้านใช้คำศัพททั่วไปท่านอาจมีปัญหาหากมีการฟ้องร้องกัน หรืองานแปลสัญญาของท่านอาจใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากผู้แปลมิได้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือใช้ภาษาอังกฤษสำหรับแปลกฎหมายไม่ได้ 
 • การแปลสัญญาหรือแปลกฎหมายมีคำว่า "แปลถูก" กับ "แปลผิด" เท่านั้นเอง ไม่มีคำว่าแปลพอใช้ได้ ดังนั้น หากท่านต้องการงานที่แปลพอใช้ได้และขอค่าบริการราคาถูก ท่านอาจใช้บริการแห่งอื่นที่ราคาถูกแต่ความหมายผิดไป...จึงขอให้ท่านโปรด พิจารณาว่าการแปลสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ
 • ท่านลงทุนจ้างแปลสัญญาเพียงครั้งเดียวได้งานที่ถูกต้องดีกว่าต้องจ้างแปลสัญญาหลายครั้งหากพบว่าผลงานแปลไม่ถูกต้องตามภาษากฎหมายในธุรกิจของท่่าน 
 • สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ทำไมเราจึงยืนหยัดอยู่บนธุรกิจรับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้ยาวนานถึง 20 ปีเต็ม เราไม่เคยโฆษณาเกินจริง เราไม่เคยอวดอ้างว่าผลงานแปลยอดเยี่ยม แต่จุดขายของเราคือ ประสบการณ์ในการแปลสัญญา และตรวจทานผลงานแปลแบบคำต่อคำไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดความหมายไปจากต้นฉบับ 

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลสัญญาภายกับ พิมทรานสเลชั่น Agreement Translation

 • การแปลสัญญา การใช้คำศัพท์ในสัญญาถูกต้องมีชัยไปกว่าครึ่ง
 • การแปลสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ลูกค้าบางท่านมักจะแจ้งกับเราว่า แปลเอาพอใช้ได้หรือพออ่านได้ คำว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง นักแปลบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แปลสัญญาค่อนข้างน้อยจะเดาทางทันทีว่า ผู้ว่าจ้างใช้คำว่า "Employer" ผู้รับจ้างก็ต้องใช้ิ "Empolyee" แน่นอน ผิดครับ ก็เค้าใช้กันอย่างนี้น่ะ....
 • นักแปลบางท่านชอบเถียง....ก็คำว่า Employee แปลว่าผู้รับจ้างนะ... ผมก็เลยต้องขออธิบาย ผู้รับจ้างในที่นี้มิใช่ผู้รับจ้างที่เป็นพนักงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ครับ เป็นแค่ผู้รับจ้าง ดังนั้นใช้คำนี้ก็ผิดเลยครับ.....แล้วคำที่ควรใช้ที่เหมาะสมล่ะคือคำไหน....(อารมณ์ของนักแปลบางท่านที่เป็นชาล้นถ้วย...) ผมใช้คำว่า "ผู้รับจ้าง" ว่า  "contractor" ครับเพราะคำนี้นักกฎหมายจะใช้กันครับ ถามว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรไม๊กับคำนี้.... มีแน่นอนครับ เพราะการเป็นผู้รับจ้างท่าน เช่น ผู้รับจ้างทำของ แบบผมนี่หละครับรับจ้างแปลสัญญาให้กับท่าน ผมแปลเสร็จส่งงานให้ท่านตามเวลาที่ท่านต้องการตรงเวลาแปลแล้วไม่ออกทะเล (แปลเรื่อยเปื่อยไม่รู้ต้นฉบับสื่ออะไรประมาณว่าอ่านแล้วแปลๆ ไปเหมือนนักแปลก๋วยเตี๋ยวเรือ....)
 • ผมส่งมอบงานเสร็จท่านก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างที่จ้างผมทำของคือแปลสัญญา ได้สัญญาออกมาเป็นสัญญาภาษาอังกฤษ หรือสัญญาภาษาไทยก็แล้วแต่ท่านจ้าง ตามประมวลรัษฎากร ผมแจ้งค่าบริการแปลสัญญาตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปท่านลูกค้าก็หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 จากค่ารับจ้างแปลสัญญาที่แจ้ง ผมออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามค่าบริการก่อนหักภาษี ท่านก็ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 มาให้ผม เท่านี้ก็จบครับ....

การที่ลูกค้าจ้างแปลสัญญากับเรา มีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องบ้าง

พบเจอเหตุการณ์ที่เกินความคาดหวัง จ้างแปลสัญญากับที่อื่นก่อนแล้วใช้งานไม่ได้ โดยเฉพาะปลสัญญาภาษาอังกฤษ  ลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถนำเอกสารไปทำสัญญากับชาวต่างชาติได้ เพราะคำแปลคนต่างชาติอ่านไม่รู้เรื่อง ใช้คำกฎหมายผิดอย่างไม่น่าให้อภัย สำนวนกฎหมายไม่มีเลย ผลงานแปลที่ได้ผิด grammar หรือใช้คำศัพท์ที่ไม่ใช่ภาษากฎหมาย ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาและธุรกิจเสียหาย เสียค่าบริการแปลเอกสาร ไปเปล่าประโยชน์  แล้วต้องหันกลับมาจ้างแปลสัญญากับเรา หลังจากได้รับผลงานแปลสัญญาแล้วลูกค้าพึงพอใจทั้งลูกค้าและคู่สัญญา เรื่องราวประทับใจก็ตามมา มีการบอกต่อๆ กันในแวดวงธุรกิจ เราจึงได้งานแปลสัญญาอย่างต่อเนื่องเปิดเว็บไซต์แล้ว

ตรวจสอบผลงานแปลสัญญาที่คุณพูลศักดิ์ผู้แปลได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ อ่านสำนวนแล้วก็ตอบว่าใช่เลยแบบนี้หละที่ต้องการ ทางเราจ้างคุณแปลเลยละกัน เราพบเจอเหตุการณ์นี้เป็นประจำ ผลงานแปลที่เราแสดงดังกล่าว เป็นผลงานที่เราคัดสรรแล้วว่าไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้าเราจะไม่นำมาแสดง ดังนั้น สิทธิ์ที่เรานำผลงานแปลที่แสดงอยู่ถูกต้องตามกฎหมาย มิได้มีการละเมิดสิทธิผู้ใดนอกจากการแปล สัญญาแล้ว ในภาคธุรกิจยังต้องมีการจัดทำข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี งบการเงิน ซึ่งเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ จึงขอฝากท่านช่วยพิจารณาให้เรารับใช้ท่านในงานต่อไป และหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา 

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาด่วน ติดต่อแปลสัญญา Agreement Translation

 โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-5577100 หรือ 081-4580240  PIM Translation Co., Ltd. 

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลสัญญา>>