รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

เอกสารราชการถือว่าเป็นเอกสารสำคัญประจำตัวบุคคล ซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้และใช้งานได้ตลอดชีวิต เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับเอกสารราชการ เนื่องจากการพิสูจน์ตัวบุคคลและสามารถตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นๆ ได้ สถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยจึงต้องพิสูจน์ตัวบุคคลที่ต้องการขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศของตนจะต้องเป็นสุจริตชน มีสัมมาอาชีพที่แน่นอน ไม่มีช่องโหว่แสดงพฤติกรรมว่าจะไปอยู่อาศัยยังประเทศนั้นๆ ดังนั้นคนไทยที่ทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าธุรกิจ จึงต้องจัดเตรียมเอกสารราชการฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับรับรองจากผู้แปลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสถานทูตบางแห่งอาจเรียกร้องให้บุคคลที่แปลเอกสารมีใบอนุญาตว่ามีความสามารถในการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

พิมทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า ท่านสามารถจัดส่งเอกสารทงอีเมล์ หรือทางไลน์ เพื่อแปลเอกสารขอวีซ่า สำหรับการรับแปลเอกสารรับรองกงสุล ท่านสามารถจัดส่งเอกสารทาง EMS เพื่อความสะดวก รวดเร็วท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนั่งรอให้เสียเวลา เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล รับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ รับรองแบบปกติภายใน 3 วันทำการ ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรอเอกสารให้เสียเวลา เราช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยจัดส่งเอกสารรับรองให้ท่านถึงมือ โดยบริการส่งงานแปลเอกสารราชการทาง EMS ฟรี 


บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล รับรองเอกสารราชการ ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสารราชการ ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารราชการพร้อมนำเอกสารขอยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองโสด พร้อมรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองโสด
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ รับแปลหนังสือให้ความยินยอม
รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลใบสำคัญการสมรส รับแปลหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมรส  
รับแปลบัตรประชาชนไทยเป็นอังกฤษ รับแปลบัตรประชาชน  
รับแปลสูติบัตรพร้อมรับรองกงสุล รับแปลสูติบัตรขอวีซ่า รับแปลสูติบัตร  
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทขอวีซ่า รับแปลหนังสือรับรองบริษัท  
รับแปล บอจ. 5 ขอวีซ่า รับแปลบัญชีผู้ถือหุ้นติดต่อการค้า รับแปลหนังสือบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  
รับแปลหนังสือรับรองบุตรใช้ขอวีซ่า รับแปลหนังสือรับรองบุตร  
รับแปลหนังสือสำคัญทางการทหาร รับแปลสด. 9
รับแปลหนังสือรับรองการเกิดรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม รับแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
รับแปล คร. 6 รับแปลทะเบียนการหย่า รับแปลใบสำคัญการหย่า รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า

             ฯลฯ
     
ท่านไม่ต้องนั่่งรอให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเสียสุขภาพจิตกับการเดินทางเพราะรถติด รวมถึงสูญเสียรายได้ที่ท่านประกอบกิจการงานต่างๆ ให้เราบริการท่าน โดยมีพนักงานให้บริการยื่นขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ


  การรับรองเอกสารด่วน (ค่าธรรมเนียมกรมการกงสุล ต้นฉบับและฉบับแปล รวมเป็นเงิน 800 บาท)

  ขั้นตอนคือ การขอรับคิวสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อรับรองเอกสาร 50 คิว หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นการยื่นขอรับรองแบบปกติ ดังนั้น หากลูกค้าเดินทางด้วยตนเองอาจจะไม่ทันเวลาในการยื่นเนื่องจากการจราจรติดขัด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ทางเราสามารถบริการให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ผลที่ได้จากการรับรองเอกสาร ท่านจะได้รับเอกสารฉบับแปลและต้นฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีตราประทับของกรมการกงสุล และการติดตราสัญลักษณ์เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ  


การรับรองเอกสารแบบปกติ (ค่าธรรมเนียมกงสุลรับรองเอกสาร ต้นฉบับและฉบับแปล ชุดละ 400 บาท)

  ขั้นตอนการให้บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ท่านไม่ต้องเดินทางไป - กลับ นั่งรอให้เสียเวลาให้เราบริการท่านโดยที่ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาการทำงานไปทั้งวันของท่าน โดยไม่ทำให้ท่านต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืองานประจำ โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อขอให้เราดำเนินการให้กับท่านโดยมีเอกสารที่ต้องนำไปดำเนินการรับรองกงสุล ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
1. ท่านจัดส่งต้นฉบับโดยการถ่ายภาพหรือสแกนจัดส่งต้นฉบับมาทาง Line ID 0814580240 เพื่อจัดทำคำแปล
2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมคำร้องเพื่อดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือมอบอำนาจสำหรับรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีนิติบุคคล
1. กรรมการลงลายมือชื่อในคำร้องพร้อมประทับตราบริษัท
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงหนังสือรับรองบริษัท หรืออื่นๆ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240

 บริการรัแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุลระทรวงต่างประเทศ มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารได้ทุกวันทำการ โดยท่านไม่ต้องกังวลและยุ่งยากในการเดินทาง ไม่ต้องฝ่ารถติดให้อารมณ์เสีย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับรองเอกสาร ท่านสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เราให้บริการท่านและส่งเอกสารถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศฟรี ส่วนค่าไปรษณีย์ EMS ต่างประเทศ ท่านจ่ายตามเกณฑ์ของไปรษณีย์ไทยได้ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าส่งไปรษณีย์ด้วยตัวท่านเอง ปลอดภัยไม่สูญหายเอกสารของท่านได้ครบไม่มีตกหล่น เราให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตรงต่อเวลาเสมอ

ลูกค้าของเราที่จ้างแปลเอกสารราชการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล มากมายหลากหลายอาชีพและพักอาศัยอยู่ทั่วโลก วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ พิมทรานสเลชั่น เพราะเราคือผู้ให้บริการที่ให้บริการแปลเอกสารด่วน ส่งงานตรงเวลา
ประสบการณ์ตรงจากลูกค้าฝากข่าวมาเล่าให้ฟัง
การเดินทางไปรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุลด้วยตนเอง พบว่ามีความยุ่งยากตั้งแต่เริ่มต้นคือ หาที่จอดรถไม่ได้ รถติด ไปยื่นรับรองเอกสารแทบไม่ทัน ผู้คนมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเข้าแถวยาวเหยียด กว่าจะชำระค่าธรรมเนียม กว่าจะได้ใบเสร็จรับเงินปาเข้าไปบ่าย เอกสารที่ยื่นขอรับรองแบบด่วนได้รับเอกสารเกือบห้าโมงเย็น ถ้ารับรองเอกสารยุ่งยากแบบนี้ใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ดีกว่า ไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยลำบาก ขนาดนี้....หากท่านต้องการพิสูจน์คำพูดของลูกค้าท่านนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ท่านสามารถเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง แล้วจะพบว่าจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุลกับเราดีกว่า ไม่ต้องเดินทางให้ลำบากค่าใช้จ่ายคุ้มกว่าการไปด้วยตนเอง

 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองเอกสาร