รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

เอกสารราชการถือว่าเป็นเอกสารสำคัญประจำตัวบุคคล ซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้และใช้งานได้ตลอดชีวิต เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับเอกสารราชการ เนื่องจากการพิสูจน์ตัวบุคคลและสามารถตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นๆ ได้ สถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยจึงต้องพิสูจน์ตัวบุคคลที่ต้องการขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศของตนจะต้องเป็นสุจริตชน มีสัมมาอาชีพที่แน่นอน ไม่มีช่องโหว่แสดงพฤติกรรมว่าจะไปอยู่อาศัยยังประเทศนั้นๆ ดังนั้นคนไทยที่ทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าธุรกิจ จึงต้องจัดเตรียมเอกสารราชการฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับรับรองจากผู้แปลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสถานทูตบางแห่งอาจเรียกร้องให้บุคคลที่แปลเอกสารมีใบอนุญาตว่ามีความสามารถในการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

พิมทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า ท่านสามารถจัดส่งเอกสารทงอีเมล์ หรือทางไลน์ เพื่อแปลเอกสารขอวีซ่า สำหรับการรับแปลเอกสารรับรองกงสุล ท่านสามารถจัดส่งเอกสารทาง EMS เพื่อความสะดวก รวดเร็วท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนั่งรอให้เสียเวลา เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล รับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ รับรองแบบปกติภายใน 3 วันทำการ ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรอเอกสารให้เสียเวลา เราช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยจัดส่งเอกสารรับรองให้ท่านถึงมือ โดยบริการส่งงานแปลเอกสารราชการทาง EMS ฟรี 


บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล รับรองเอกสารราชการ ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสารราชการ ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารราชการพร้อมนำเอกสารขอยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองโสด
บริการรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า ติดต่อแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลหนังสือให้ความยินยอม
ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารรับรองกงสุล แปลเอกสารราชการด่วน รับแปลหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมรส  
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่าด่วนได้ทันที รับแปลบัตรประชาชน  
จ้างแปลเอกสารขอวีซ่า จ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล จ้างแปลเอกสารราชการด่วน รับแปลสูติบัตร  
ติดต่อแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารด่วนขอวีซ่า รับแปลหนังสือรับรองบริษัท  
รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลหนังสือบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  
รับแปลเอกสารราชการด่วน ติดต่อแปลเอกสารราชการ กับ พิมทรานสเลชั่น รับแปลหนังสือรับรองบุตร  
รับแปลเอกสารราชการ รับรองเอกสารกงสุล ติดต่อแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลสด. 9
รับแปลงานยื่นกงสุล แปลเอกสารยื่นกงสุล แปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองบุตร
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า

             ฯลฯ
     
ท่านไม่ต้องนั่่งรอให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเสียสุขภาพจิตกับการเดินทางเพราะรถติด รวมถึงสูญเสียรายได้ที่ท่านประกอบกิจการงานต่างๆ ให้เราบริการท่าน โดยมีพนักงานให้บริการยื่นขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ


  การรับรองเอกสารด่วน (ค่าธรรมเนียมกรมการกงสุล ต้นฉบับและฉบับแปล รวมเป็นเงิน 800 บาท)

  ขั้นตอนคือ การขอรับคิวสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อรับรองเอกสาร 50 คิว หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นการยื่นขอรับรองแบบปกติ ดังนั้น หากลูกค้าเดินทางด้วยตนเองอาจจะไม่ทันเวลาในการยื่นเนื่องจากการจราจรติดขัด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ทางเราสามารถบริการให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ผลที่ได้จากการรับรองเอกสาร ท่านจะได้รับเอกสารฉบับแปลและต้นฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีตราประทับของกรมการกงสุล และการติดตราสัญลักษณ์เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ  


การรับรองเอกสารแบบปกติ (ค่าธรรมเนียมกงสุลรับรองเอกสาร ต้นฉบับและฉบับแปล ชุดละ 400 บาท)

  ขั้นตอนการให้บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ท่านไม่ต้องเดินทางไป - กลับ นั่งรอให้เสียเวลาให้เราบริการท่านโดยที่ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาการทำงานไปทั้งวันของท่าน โดยไม่ทำให้ท่านต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืองานประจำ โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อขอให้เราดำเนินการให้กับท่านโดยมีเอกสารที่ต้องนำไปดำเนินการรับรองกงสุล ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
1. ท่านจัดส่งต้นฉบับโดยการถ่ายภาพหรือสแกนจัดส่งต้นฉบับมาทาง Line ID 0814580240 เพื่อจัดทำคำแปล
2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมคำร้องเพื่อดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือมอบอำนาจสำหรับรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีนิติบุคคล
1. กรรมการลงลายมือชื่อในคำร้องพร้อมประทับตราบริษัท
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงหนังสือรับรองบริษัท หรืออื่นๆ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240

 บริการรัแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุลระทรวงต่างประเทศ มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารได้ทุกวันทำการ โดยท่านไม่ต้องกังวลและยุ่งยากในการเดินทาง ไม่ต้องฝ่ารถติดให้อารมณ์เสีย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับรองเอกสาร ท่านสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เราให้บริการท่านและส่งเอกสารถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศฟรี ส่วนค่าไปรษณีย์ EMS ต่างประเทศ ท่านจ่ายตามเกณฑ์ของไปรษณีย์ไทยได้ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าส่งไปรษณีย์ด้วยตัวท่านเอง ปลอดภัยไม่สูญหายเอกสารของท่านได้ครบไม่มีตกหล่น เราให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตรงต่อเวลาเสมอ

ลูกค้าของเราที่จ้างแปลเอกสารราชการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล มากมายหลากหลายอาชีพและพักอาศัยอยู่ทั่วโลก วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ พิมทรานสเลชั่น เพราะเราคือผู้ให้บริการที่ให้บริการแปลเอกสารด่วน ส่งงานตรงเวลา

 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองเอกสาร