ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
ทำไมไม่โฆษณาว่าแปลเร็ว แปลเก่ง แปลดี

ทำไมไม่โฆษณาว่าแปลเร็ว แปลเก่ง แปลดี

รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ตามระยะเวลาที่สมควร

    สิ่งที่พิสูจน์ไมได้ เราจะไม่โฆษณา และการโฆษณาชวนเชื่อ เราก็ไม่ขอโฆษณาเช่นกัน การไว้วางใจจากลูกค้ามาจากผลงานและประสบการณ์ล้วนๆ เพราะคำโฆษณาได้พิสูจนแล้วว่า ความเก่ง ความดี ความรวดเร็ว นั้นพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้บุคคลที่สามมาพิสูจน์ในผลงานแปลเอกสารของเรา สิ่งสำคัญที่คุณพูลศักดิ์ สำนึกตลอดเวลาในขณะที่ได้รับความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารจากลูกค้าคือ ความถูกต้อง ประสบการณ์ผู้แปล การใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ รวมถึงประสบการณ์ที่เคยแปลมาก่อนและความเข้าใจในงานแปลนั้นๆ หากผู้สนใจอ่านบทความจะตรวจสอบข้อความคำโฆษณาของเราแล้วจะไม่พบคำว่า รับแปลเอกสารราคาถูก ผลงานแปลระดับยอดเยี่ยม เราแปลภาษาได้ดีมาก เราแปลภาษาได้เก่งมาก  บทความเหล่านี้จะไม่ปรากฎในเว็บไซต์ของ พิมทรานสเลชั่น หรือเว็บไซต์ในเครื่อของเราทุกเว็บไซต์ เพราะนั่น ไม่ใช่เรา เราคือผู้มีประสบการณ์ในการแปลและการได้งานแปลทุกชิ้น มาจากความสามารถของเราที่สามารถรับงานนั้นๆ ได้ หากงานแปลเกินความสามารถของเรา เราก็ไม่รับเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ได้ยั่งรากฝังลึกในใจเราเสมอมา มิได้เกิดจากความโกหกหลอกลวง ขอให้โชคดีครับ........พูลศักดิ์

             องค์กรหน่วยงานของเอกชนระดับประเทศ จะมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ดังนั้น ไม่ยากเลยที่จะพิสูจน์ผลงานแปลว่ามีความรู้ ความสามารถในงานนั้นๆ หรือไม่ ทางเรามักได้รับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณาจารย์ และบุคลากรภาคเอกชนในองค์กรบริษัทระดับประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและสามารถแยกแยะออกว่างานคุณภาพกับงานทั่วๆ ไปที่พอใช้ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คุณพูลศักดิ์ มักจะตอบปฏิเสธลูกค้าหากงานนั้น ตนเองไม่มีความสามารถในการแปล เพราะหากแปลไปคงได้ผลงานที่ไม่ดีนัก ทางเราอาจจะมีรายได้จากการแปลงานนั้นๆ มาเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ลูกค้าจะได้รับ ดังนั้น การรับแปลเอกสารก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้แปลด้วย....เพื่อให้งานมีคุณภาพและเจ้าของภาษาอ่านแล้วเหมือนภาษาาของตนเอง นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ แต่ถ้าลูกค้าที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาแล้วแจ้งทางเราว่าขอราคาถูกๆ นะจะนำราคาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเพื่อตัดสินใจว่าใครเสนอราคาถูกสุด หากลูกค้าท่านดังกล่าวแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทางเราขอปฏิเสธทันที เพราะกลุ่มเป้าหมายของเรามิใช่รับแปลเอกสารราคาถูก เราคือผู้ให้บริการรับแปลเอกสารด่วนกับองค์กรเอกชนระดับประเทศ หรือระดับสากลที่บุคลากรในองค์กรมีความรู้เรื่องภาษาดีอยู่แล้วแต่ให้เราแบ่งเบาภาระไม่ต้องใช้บุคลากรในองค์กรมาแปลเอกสารให้เสียเวลา เรายินดีรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ


 ผลงานแปล

  ผลงานแปลที่ผู้รับแปลภาษามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ แปลกฎหมาย แปลสัญญาคำฟ้อง แปลคำพิพากษา แปลพระราชบัญญัติ แปลกฎกระทรวง แปลหนังสือราชการเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 


 เหตุใด : เมื่อลูกค้าใช้บริการแล้ว กลับมาใช้บริการซ้ำอีก...
              -  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เมื่อเรารับงานแปลมาแล้วจะต้องทำให้เสร็จภายในกำหนดของลูกค้า
            -  ความถูกต้องของผลงานแปล  เราเน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความ
               ที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด

            -  ความน่าเชื่อถือ   เราเป็นบริษัทขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า
               ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเรา
               เสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการกับเราอย่างสบายใจ
               เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
               และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้นเราจะมีฐานลูกค้าประจำ
              เป็นจำนวนมาก และใช้บริการเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการตลอดมา 
 

 

สิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ..............ความซื่อสัตย์....ความถูกต้อง.......ความตรงต่อเวลา.....นั่นคือหัวใจของเรา

 

  

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

เรา ดำเนิน ธุรกิจบนความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ดังนั้น หากงานที่เราไม่มีความสามารถเพียงพอในงานนั้นๆ เราขออนุญาตไม่รับงาน และไม่ขอแข่งขันกับคู่แข่งธุรกิจใดๆ ...หากเรารับงานนั้นแล้วเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด

        จิตวิญญาณแห่งการเป็นนักแปลจะทำให้ผลงานที่แปลเอกสารออก มาได้ดีและเปี่ยมล้นด้วยความตั้งใจจริง กระผมมีอาชีพนักแปลอิสระมายาวนาน โดยไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพนักแปล จวบจนปัจจุบันนี้กระผมยังคงมุ่งมั่นที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนางานแปลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งภาษาของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตลอดเวลา ดังนั้น
หากเราไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาฝีมือและอาชีพนักแปลย่อมมีความยั่งยืนอย่างแน่นอน จากประสบการณ์ที่ผมพบเห็นจากการเรียนรู้จากนักแปลในสังกัดและนักแปลที่เป็น พันธมิตรกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักแปลที่มีผลงานแปลพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานแปลอย่างสุดความสามารถ และหากนักแปลท่านใด
ไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ทันต่อยุค นักแปลท่านนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม และนั่นเท่ากับว่าเค้าได้ทำให้ตัวเองตายไปจากอาชีพนักแปลในที่สุด เพราะลูกค้าไม่พึงพอใจต่อผลงานแปลของนักแปลท่านนั้นนั่นเอง... คติประจำใจของผมคือ "อย่าทำตัวเป็นชาล้นถ้วย" คือไม่ยอม รับความรู้ใหม่ ไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง มีความมั่นใจในตัวเองสูง คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว...หากคิดแบบนี้..นักแปลท่านนั้นอาจจะไม่มีงานและต้อง เปลี่ยนอาชีพไปในที่สุด..


ประสบการณ์การแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานแปล

       ด้วยประสบการณ์รับแปลภาษา อันยาวนาน และพบกับลูกค้่าทุกระดับ ตั้งแต่ระดับยอดเยี่ยมมาจนถึงยอดแย่ มีทุกรูปแบบที่พบเห็น ลูกค้ายอดเยี่ยมในที่นี้คือ ลูกค้าส่งงานให้ผมแปล ผมตั้งใจแปลงานด้วยความรู้ความสามารถที่มีอย่างสุดความ สามารถ ผลงานทุกชิ้นตรวจแล้วตรวจอีก word by word ลูกค้าชมเชย แถมเพิ่มค่าแปลเป็นสองเท่า โดยที่ผมไม่รู้ตัว (หากท่านผู้เป็นลูกค้ายอดเยี่ยมของผมได้อ่านบทความนี้..คงนั่งอมยิ้มเพราะ ตอนนี้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานถึงขั้นสูงสุดไปแล้วครับ) ต้นฉบับที่เขียนผิด Grammar ผู้เขียนไม่ใช่่เจ้าของภาษา ผู้เขียนต้นฉบับไม่มีความรู้ด้านการเขียนต้นฉบับสำหรับงานนั้นๆ สิ่ง สำคัญในการรับแปลภาษาคือ ต้นฉบับต้องมีการเขียนที่ดีสื่อสารได้ชัดเจน ผู้เขียนเป็น Native speaker ต้นฉบับที่ไม่ชัดเจนคือเขียนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจเอง เข้าใจเองในที่นี้คือผู้เขียนต้นฉบับเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่เช่นชาวสิงคโปร์ ชาวจีนเป็นผู้ทำสัญญาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษส่งมาเพื่อแปลภาษาไทย ทำให้เกิดความผิดพลาดในการแปล เพราะผู้เขียนต้นฉบับเขียนผิดแกรมม่า ไม่สามารถแปลภาษาให้ ถูกต้องตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ทราบได้ ทางเราต้องขออภัยสำหรับลูกค้าที่จัดส่งต้นฉบับที่ไม่ถูกแกรมม่า เพราะหากเรารับงานแปลดังกล่าวจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการแปลได้ ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่อาจจะมีปัญหากับทางเราในภายหลัง เช่น ลูกค้าได้งานแปลไปแล้วอ่านไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะทำให้เราเกิดความลำบากใจใน ภายหลังหรืออาจถูกลูกค้าต่อว่าว่ามีการแปลผิดพลาด ซึ่ง อาจจะเป็นสาเหตุที่จะนำความยุ่งยากมาสู่เรา กล่าวคือ ลูกค้าบอกต่อๆ กันว่าเราแปลงานไม่ถูกต้อง แปลผิดพลาด แปลไม่รู้เรื่อง ฯลฯ เป็นต้น


บริการแปลภาษา
        
หากท่านผู้ประกอบการด้านการให้บริการรับแปลภาษาท่านใดประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้ครับ เราจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ได้ครับ...ผมไม่เคยเห็นคู่แข่งทางธุรกิจรับแปลภาษาเป็น ศัตรูครับ เราสามารถผ่องถ่ายงานกันได้ หากงานของลูกค้าท่านใดที่ผมไม่มีความสามารถเพียงพอในงานแปลนั้นๆ  ผมยินดีส่งงานนั้นต่อให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรกับผมทันที..โดยมิ ได้คิดค่านายหน้าหรือใดๆ ทั้งสิ้น ธุรกิจนี้จะต้องอยู่ไปอีกนานหากเจ้าของธุรกิจรับแปลภาษาร่วม แรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเราคือคนในวงการเดียวกัน หากเราได้พบหน้ากัน ผมคิดว่าเราต้องเคยรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะวงการรับแปลภาษาแคบครับ เรารู้จักกันแทบทุกคนครับเพีียงแต่ว่าเรายังไม่มีการรวมตัวกันเท่านั้น เอง.....

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240  pimtranslation@yahoo.com


ธุรกิจรับแปลภาษา ใครๆ ก็ทำกันได้ 

ธุรกิจรับแปลภาษา ร้านถ่ายเอกสาร ร้านรับทำเล่มรายงานนักศึกษาก็เปิดรับแปลเอกสารกัน อย่างสนุกสนาน ได้งานแปลทำเองได้ไม๊ ไม่จำเป็นครับ ไม่มีความรู้่เรื่องภาษาก็จ้างนักแปลซิครับ รับสมัครนักแปลเข้ามาอยู่ในสังกัดแล้วก็ส่งงานไปให้แปล ถ้าให้นักแปลมืออาชีพ ก็ถือว่าโชคดีบุญหล่นทับ เพราะตัวเองไม่มีความรู้ที่จะมาแก้ไขคำแปลได้งานมาก็ส่งให้ลูกค้าเป็นอังกฤษ เสร็จสิ้นภารกิจ แต่ พิมทรานสเลชั่น มิได้ทำอย่างที่หลายท่านทำกัน เรามีผู้บริหารที่เป็นนักแปลมา 17 ปี คือ คุณพูลศักดิ์ งานทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบจากคุณพูลศักดิ์ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้น นักแปลในสังกัดจะแปลแบบก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างไร เราแก้ไขงานท่านได้อยู่แล้ว และหากแก้ไขมากๆ เรารับไม่ไหวเราจำเป็นต้องเลิกจ้างท่านในที่สุดดีกว่าจะมีปัญหากับลูกค้า เพราะเราเจอปัญหามาเยอะ ส่วนงานแปลนักศึกษา ทางเรามีทีมงานแปลราคาถูกให้กับท่านอยู่แล้ว แต่หากท่านแจ้งว่าจะเอางานคุณภาพสูงนะ ก็เห็นเว็บไซต์คุณรับแปลงานคุณภาพ สูงนะ เราขอตอบว่าท่านไม่สู้ในราคาสูง เราก็จำเป็นต้องส่งงานให้กับนักแปลราคาถูกอย่างแน่นอน ซึ่งนักแปลงานนักศึกษามีประสบการณ์แปลไม่ต่ำกว่า 5 ปี อยู่แล้ว นักแปลเค้ายึดเป็นอาชีพของเค้าเค้าต้องแปลงานนั้นๆ ได้ส่วนการใช้ google แปลภาษา ตัด ไปได้เลย ถ้าเป็นนักแปลมืออาชีพเค้าไม่ทำให้อาชีพของเค้าต้องจบสิ้นเพราะงานชิ้นเดียว แน่นอน ดังนั้น ท่านจะได้งานคุณภาพสูงเท่ากับลูกค้าที่เค้าจ่ายราคาสูงคงเป็นไปไม่ได้ และถ้าคุณเถียงว่าราคาเท่ากับศูนย์แปลแห่งอื่นนะเค้ายังคุณภาพดีกว่านี้อีก เราต้องขอถามย้อนว่าแล้วงานอะไรว่าดีกว่า นักแปลของเราก็รับแปลภาษากับ ศูนย์แปลแห่งอื่นเหมือนกันรวมมีลูกค้าบางท่านมาจ้างแปลเอกสารนักศึกษากับเรา เกือบหนึ่งเดือนต่อมาโทรมาขอเงินคืน เราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรรับงานไปแล้วทำไมไม่แจ้งกลับเลยภายวันสองวัน ว่างานใช้ไม่ได้ ล่วงเลยมาจึงเกือบเดือนมาขอเงินคืน...เพื่อตัดความรำคาญท่านได้งานไปแล้วนี่ จะเอาไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาตีรวนเรา ...เพื่อตัดปัญหาเราก็คืนเงินให้กับท่านได้ไม่เป็นไร....เราดำเนินธุรกิจรับแปลภาษามา ยาวนานจะให้งานเพียงเล็กน้อยทำลายธุรกิจของเรา เราคงไม่ทิ้งปัญหานั้นให้มาจุกจิกกวนใจเรา...หากลูกค้าท่านใดมีควาามสงสัยใน ผลงานแปลของเรา...โปรดติดต่อกลับมาหาเราได้ตลอดเวลา...เรายินดีตอบข้อซักถาม หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านทีนที การแปลด้วยมือมนุษย์อย่างไรก็ต้องดีกว่าใช้เครื่องแปลอย่างแน่นอนเพราะ มนุษย์ย่อมเข้าใจในภาษามนุษย์ส่วนเครื่องจักรคงทำไม่ได้เท่าสมองมนุษย์อย่าง แน่นอน การรับแปลภาษาของเราไม่เคยใช้โปรแกรมแปลภาษาอย่างแน่นอน เพราะการใช้โปรแกรมแปลภาษาหากใช้ได้ดีคงไม่ต้องจ้างแปลกันอีกต่อไปคีย์ ข้อมูลใส่ลงในโปรแกรมแล้วแปลออกมาได้สวยงามคงเป็นไปไม่ได้ เราขอยืนยันด้วยประสบการณ์แปลที่มาจากสมองและสองมือว่ามนุษย์ต้องอยู่ได้บน โลกนี้อีกนาน เครื่องจักรไม่สามารถทดแทนสมองมนุษย์อย่างแน่นอน


การโอนค่าบริการแปลเอกสารทั้งจำนวนกรณีค่าบริการไม่เกิน 5,000 บาท (จะถูกโกงหรือเปล่า)
ด้วย ประสบการณ์และระยะเวลาที่คุณพูลศักดิ์ เดินทางบนถนนของนักแปลอิสระ 20 ปี เต็ม ค่าบริการเพียงไม่ถึง 5,000 บาท จะทำให้ถึงจุดจบของอาชีพนักแปลคงเป็นไปไม่ได้ เราดำเนินธุรกิจนี้มาด้วยความซื้อสัตย์ และพร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผลงานแปลออกมาถูกต้องครบถ้วน โปรดวางใจกับเรื่องนี้ได้เลย สิ่งสำคัญของธุรกิจรับแปลภาษาคือ ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่ทำให้ลูกค้าต้องผิดหวังและไม่กลับมาใช้บริการอีก สิ่งนั้นทำให้ตัดหนทางการทำงานของเราโดยสิ้นเชิง ขอให้ท่านผู้ใช้บริการโปรดวางใจเรื่องนี้ได้เลย เงื่อนไขการชำระค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จของงานทางเราได้ระบุไว้ตามเอกสาร เสนอราคา เราต้องน้อมรับและปฏิบัติตามนั้นแน่นอน ประสบการณ์การแปลเอกสารด้านกฎหมาย เอกสารด้านธุรกิจ และการแปลคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน หรือแปลคู่มือการใช้เครื่องจักร หากเราแจ้งกำหนดแล้วเสร็จตามเอกสารเสนอราคา นั่นคือสิ่งที่ทางเราต้องทำได้และไม่เกินความสามารถของทีมงานแปล แต่หากท่านต้องการงานแปลคู่มือจำนวนมากภายในไม่กี่วัน ทางเราต้องขอปฏิเสธการรับแปลคู่มือนั้นๆ เพราะทีมงานแปลของเราเพียงท่านเดียวในผลงานแปลหนึ่งงานทำไม่ได้แน่นอน มีลูกค้าบางท่านแจ้งความประสงค์ว่าต้องการงานด่วนแบ่งให้ทีมงานแปลหลายๆ คนก็ได้จะได้เสร็จเร็วๆ ทางเราจะตอบปฏิเสธทันทีเพราะผลงานแปลออกมาไม่ดีแน่นอนเพราะผู้แปลแต่ละท่าน มีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกัน 


 การรับแปลภาษา โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด  

       บริษัท พิมทรานสเลชั่นจำกัด เป็นบริษัทแปลเอกสาร ขอรับรองผลงาน

แปลภาษาภาษาอังกฤษทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปลของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลานานกว่า 20 ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 20 ปี เต็ม ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักการแปลภาษาและความชำนาญด้านการแปลภาษาเป็นพิเศษ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นสำนักงานกฎหมายระดับประเทศโดยเฉพาะ การแปลภาษาด้านกฎหมาย
      ทางบริษัทแปลเอกสาร มีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย รับแปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านบัญชี รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 17 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานแปลจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการแปลภาษาให้กับท่านทันที..... บริการแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลภาษาที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หาก ท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงานแปลภาษา......รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใจ รับ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา รับแปลกฎหมายคือผลงานแปลเด่นของเรา บริการแปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม....ค่าบริการอาจราคาสูงกว่าศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น...แต่เราขอ รับประกันผลงานแปลทุกงานมาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีของเรา ทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานแปลทุกงาน....
       สัญญาทุกประเภท เราได้ให้บริการกับลูกค้ามาเป็นเวลาอันยาวนาน สั่งสมประสบการณ์แปลสัญญามามากกว่า 20 ปี เต็ม อาทิเช่น การแปลสัญญาจ้าง การแปลสัญญาร่วมค้า

 

   สิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ.......ความซื่อสัตย์....ความถูกต้อง.......ความตรงต่อเวลา.....นั่นคือหัวใจของเรา.. 

.....ขอขอบคุณทุกท่านที่ ใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น..... 


  บริการแปลภาษาด่วน  

รับแปลเอกสารราชการเร่งด่วน ใช้ขอวีซ่า หรือตามความต้องการ

 

ยุคปัจจุบันอะไรๆ ก็ต้องการด่วนๆ ดังนั้น ทางเราบริการรับแปลภาษาด่วนมานานถึง 20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งทางเรามิได้เก่งทุกเรื่อง สิ่งที่เรามีความสามารถแปล คือ บริการแปลภาษาด่วนด้านกฎหมาย บริการแปลภาษาด่วนด้านธุรกิจ บริการแปลภาษาด่วนด้านเอกสารราชการ บริการแปลภาษาด่วนงานวิชาการ บริการแปลภาษาด่วนด้านสังคมศาสตร์ บริการรับแปลภาษาด่วนด้าน บริหาร ผลงานแปลตลอดระยะเวลา 20 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการทั่วประเทศ ลูกค้าของเราไม่จำกัดเพียงกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆ ของประเทศเราสามารถรับงานแปลท่านได้ตลอดเวลา หากท่านติดต่อทางโทรศัพท์ในช่วงเวลา 23.00 - 08.30 น. ท่านสามารถส่งต้นฉบับมายังอีเมล์ของเราได้ตลอดเวลา เรายินดีให้คำตอบท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าบริการแปลหรือกำหนดแล้วเสร็จ ต้องการงานแปลภาษาด่วนขนาดไหน หากเราทำได้จะรีบตอบรับท่านทันที แต่หากเราไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามที่ท่านต้องการ เช่น ให้แปลเอกสารด่วนจำนวน 20 หน้า ภายในเวลา 5 ชั่วโมง เราคงไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ทันเวลาดังกล่าว เพราะเราเน้นคุณภาพ ผู้แปลจะต้องเป็นผู้แปลคนเดียวสำหรับงานนั้นๆ ไม่มีการแบ่งงานให้นักแปลหลายๆ คนทำ การแบ่งงานให้นักแปลหลายๆ ท่านแปลบางท่านคิดว่าไม่สำคัญ แต่เราให้ความสำคัญเพราะนักแปลแต่ละท่านใช้คำหรือสำนวนเป็นอัตลักษณ์ของตน เอง จะให้แต่ละคนใช้คำที่เป็นแนวทางเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้ และงานของลูกค้าก็อาจจะเสียหายได้ เราขอยืนยันว่าเราสามารถแปลงานให้ท่านได้เพียงวันละ 12 หน้า เท่านั้น เพราะงานแปลทุกชิ้นต้องมีการแปลและมีการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้เวลาให้กับงานแปลอย่างเต็มที่..หน้า 1/1
1
[Go to top]