ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง

 รับแปลพระราชบัญญัติ  แปลพระราชบัญญัติ โดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลพระราชบัญญัติภาษาอังกฤษ ให้กับองค์กรธุรกิจ องค์กรของรัฐ จากประสบการณ์การแปลพระราชบัญญัติที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปล พรบ. เช่น พรบ. มหาวิทยาลัยของรัฐสำหรับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง พรบ. ที่ประกาศในกาชกิจจานุเบกษา โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลพระราชบัญญัติ กำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลพระราชบัญญัติให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าในปัจจุบันคือ "อัตราค่าบริการแปลราคาถูก" 

สิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจได้ทันทีในกาจ้างแปลเอกสารคือ ค่าแปลราคาถูก  ในทางกลับกัน หากท่านได้รับผลงานแปลพระราชบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษกลับมา โดยผู้แปลไม่มีความรู้ภาษากฎหมาย ใช้คำศัพท์ทั่วไปอันไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนกฎหมาย หากลูกค้าไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพียงพอก็อาจจะไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหน แต่หากส่วนราชการมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณาจารย์ท่านตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก็จะทราบทันทีว่าผลงานแปลเหมาะสมที่จำนำไปประกาศให้สารณชนได้รับรู้รับทราบหรือไม่ จะอายชาวต่างชาติหรือไม่เมื่อประกาศสู่สารณะแล้ว โปรดตรวจสอบผลงานแปลที่ศูนย์แปลเอกสารต่างๆ ได้แสดงไว้ หรือให้แปลเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้ในเบื้องต้น

รับแปลพระราชบัญญัติ


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลทะเบียนบ้าน article
รับแปลสูติบัตร article
รับแปลหนังสือรับรองโสด article
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)
รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport
รับแปลมรณบัตร