ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
นักแปลที่ไม่มีวิญญาณแห่งความรับผิดชอบ

นักแปลทำกันเอง

วันนี้ต้องขอเล่าเรื่องสดๆ ร้อนๆ ที่นักแปลของเราทำเราเอง นักแปลอิสระ คำนี้นักแปลที่ยึดอาชีพนักแปลอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นหรือไม่คิดจะทำให้ผู้อื่นเสียหาย นักแปลเหล่านี้น่ายกย่อง แต่ทางเราต้องประสบกับปัญหาที่นักแปลส่งงานไม่ตรงเวลา และคิดว่าภาษาที่นักแปลท่านนั้น หลอกเราแล้วเราไม่รู้เรื่อง ซึ่งน่าเสียดายสิ่งที่เค้าทำกับเรามากๆ เราทราบดีว่านักแปลท่านนี้เดินสายไปสมัครเป็นนักแปลกับศูนย์แปลหลายๆ ที่ซึ่งอาจจะพบศูนย์แปลที่เคยมีปัญหากับเรา ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่นานนี้เอง เราทราบดีว่าท่านมีปัญหากับเรา แต่เราไม่คิดว่าท่านจะชักจูงให้นักแปลท่านนี้มาทำกับเรา ซึ่งนักแปลท่านนี้คิดผิดแล้ว...ท่านทำแบบนี้เท่ากับท่านปิดประตูทางทำมาหากินของท่านบนถนนของนักแปล ด้วยจรรยาบรรณของนักแปลเมื่อรับงานแปลเอกสารแล้วท่านต้องแปลงานที่ท่านได้ ไม่ใช่นำงานชิ้นอื่นๆ มาผสมปนเปกันแล้วย้อมแมวส่งผู้จ้างแปล สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเรา ถามว่ามีความผิดฐานใดบ้าง

ขอแจงดังนี้

ข้อหาฉ้อโกง....  

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ 

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ 

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

 มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้ 

 

ที่สำคัญการจะฟ้องร้องเอาผิดผู้กระทำผิดได้ ต้องมีหลักฐานเป็นสำคัญ ศาลจะพิจารณาตัดสินที่หลักฐาน หากไร้หลักฐานอาจจะถูกฟ้องร้องกลับได้ ดังนั้น การรู้กฎหมายก็เหมือนดาบสองคม หากเรายึดกฎหมายมากเกินไป ก็ไม่น่าคบครับ เพราะถ้าถูกเรียกว่าหัวหมอ หรือเจ้าถ้อยหมอความ ก็ดูไม่ดีนะครับ ผมขออวยพรคนไทยทุกท่านที่มีอาชีพสุจริต ตั้งใจทำงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่เบียดเบีนผู้อื่น หรือไม่เอาเปรียบผู้อื่น และที่สำคัญอย่าคิดว่าผู้อื่นด้อยกว่าเรา เค้าอาจจะมีความรู้ความสามารถมากกว่าเราก็ได้เพียงแต่บุคคลผู้นั้นไม่พูดก็เท่านั้นเอง

พิมทรานสเลชั่น รับใช้ลูกค้ารับแปลเอกสารด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่เคยปฏิเสธความรับผิด เมื่อกระทำผิด เช่น ทีมงานแปลเอกสารผิดพลาด เรายินดีแก้ไขให้ลูกค้าใหม่และส่งมอบงานให้ลูดค้าพึงพอใจสูงสุด แต่หากทีมงานของเราแปลเอกสารแล้วไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่แจ้งไว้กับลูกค้า ทางเราจะติดตามทวงถาม และแจ้งประสานงานไปยังลูกค้า และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานไม่มีงานส่งลูกค้าได้ทันยินดีคืนเงินลูกค้าทั้งจำนวน

 หน้า 1/1
1
[Go to top]