ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลงบการเงิน

รับแปลงบการเงิน รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน รับแปลงานธุรกิจ รับแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลบัญชีงบการเงิน รับแปลเอกสารทางการเงิน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลงบการเงิน แปลงบการเงินภาษาอังกฤษ รับแปลหมายเหตุกอบงบการเงิน ประสบการณ์แปลเอกสาร 22 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัท อดีตผู้สอบบัญชี รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง มีประสบการณ์สอบบัญชีในบริษัทข้ามชาติ
                

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
 

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

เพิ่มเพื่อน ติดต่อสอบถามแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ แปลงบการเงินได้ด่วน รวดเร็ว


รับแปลงบการเงิน

พิมทรานสเลชั่น มีศักยภาพด้านบุคลากรสำหรับงานแปลด้านการเงินการบัญชีเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหาร จบการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็น Auditor มาก่อนย่อมเข้าใจในหลักการสอบบัญชี และการทำงบการเงิน จากประสบการรณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีมีการจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษโดยตลอดเนื่องจากเป็นบริษัทระดับโลก การจัดทำรายงานงบการเงินในบริษัทจึงใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงทำให้ใช้คำศัพท์ทางบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้แปลได้ประสบการณ์นั้นมาโดยสมบูรณ์และเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลก จึงทำให้ผลงานแปลงบการเงินเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ มาโดยตลอด

การแปลงบการเงินจะต้องใช้คำศัพท์เฉพาะด้านบัญชี และผู้ที่จะทำการแปลงบการเงินได้ดีต้องจบการศึกษาด้านบัญชี หากการแปลในศาสตร์ที่ผู้แปลเข้าใจผลงานแปลย่อมถูกต้องตามหลักของศาสตร์นั้น ๆ   รวมทั้งผู้แปลจะต้องมีความพร้อมทั้งสมองและมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเป็นจำนวนมากที่มาใช้บริการสม่ำเสมอ ดังนั้น เรากล้ารับรองผลงานการด้านการแปลงบการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีแน่นอน เนื่องจากผู้บริหารของเรา ได้ผ่านการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก การแปลงบการเงินซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและองค์กรในการบริหารกิจการและจัดทำตามกฎหมายกำหนด หากผู้แปลงบการเงินไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง จะทำให้เกิดความผิดพลาดด้านการแปลงบการเงินเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของท่านได้ ดังนั้น เราจึงขอเสนอบริการรับแปลงบการเงินให้กับท่านด้วยความรู้ความสามารถของผู้แปล พร้อมกับมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต โดยท่านสามารถตรวจสอบประวัตินักแปลงบการเงินด้จากเว็บไซต์


โปรดให้ความไว้วางใจกับเรา...รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง และได้ผลงานแปลที่ถูกต้องแน่นอน

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการกับเราเสมอมา.......

     งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญประกอบตัวเลขในงบการเงิน ทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

ผลงานแปลการเงินและบัญชี ได้แก่

  • รับแปลงบการเงิน
  • รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • รับแปลงบกำไรขาดทุน
  • รับแปลงบดุล
  • รับแปลงบเปลี่ยนแปลสถานะการเงิน
  • รับแปลรายงานประจำปีบริษัท
  • รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
  • รับแปล บอจ.5 

 <<ผลงานแปลงบการเงิน>> 

 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการเสนอราคางานแปลสำหรับลูกค้าทุกท่าน หากท่านต้องการให้ประเมินราคางานแปลงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบดุล หมายเหตุประกอบงบการิงน รายงานประจำปี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาได้ทันที โดยบริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้กับท่านภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับจากได้รับต้นฉบับ  ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา..


สิ่งน่ารู้จากบทความเกี่ยวกับงบการเงิน

งบการเงิน (Financial Statements) เป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำขึ้น เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่า “งวดบัญชี” (Accounting Period) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กิจการต้องนำเสนองบการเงินอย่างน้อยปี ละครั้ง กิจการทั่วไปจึงนิยมกำหนดงวดบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี
โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดงวดบัญชีตามปีปฏิทิน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กำหนดว่า งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด (อาจแยกแสดงเป็น 2 งบ คือ งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
4. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้อมูลที่ให้คำอธิบายอื่น

เราขอยืนยันว่า ผู้แปลงบการเงินจะต้องจบการศึกษาบัญชีมาเป็นพื้นฐาน เนื่องจากคำศัพท์ทางบัญชีจะแตกต่างจากงานแปลทั่วไป ซึ่งมีความลึกซึ้งมากกว่าศัพท์ทั่วไป รวมถึงผู้จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จะต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐสองแห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้มีประวัติการเปิดการเรียนการสอนมายาวนานด้านบัญชี และเป็นที่ยอมรับของบริษัทระดับใหญ่และบริษัทข้ามชาติ รวมถึงต้องมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นบริษัทระดับประเทศ ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษในการออกงบ และการสอบบัญชี