การยื่นขอรับรองจากกรมการกงสุล
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
การรับรองจากกรมการกงสุล

คำแนะนำในการยื่นขอรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล  บทความนี้ได้นำมาจาก เว็บไซต์ของ กรมการกงสุล เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น

คำแนะนำในการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสาร

ตามเว็บไซต์ของ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ www.mfa.go.th มีรายละเอียดการรับรองเอกสาร ที่ผู้สนใจสามารถดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วน เพื่อขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรืออาจใช้บริการแปลเอกสาร


รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภทมีดังนี้
  1. การรับรองคำแปล
    1.1 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่
     
- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ (ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง ขอรับแบบฟอร์มคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติฯ หรือ www.mfa.go.th/web/804.php)
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้ กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
       
      การยื่นคำร้อง
      กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
       
- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
         
      ค่าธรรมเนียม
       
- เอกสารทั่วไป บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับ วันยื่น บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท 

- เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกติคิดค่าธรรมเนียม 200 บาทสำหรับเอกสารที่มีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำ

หากจำนวนคำเกิน 100 คำ ทุก ๆ 100 คำคิด 200 บาท และเศษของ 100 คำต่อไปคิด 200 บาท หากผู้ร้องประสงค์จะ

ขอรับบริการด่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริการปกติ
   
    1.2 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้แก่
      - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
         
      การยื่นคำร้อง
      กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
       
- เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่าง ประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     
   
1.3 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ
      - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร 
มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 

-เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส 
ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน
นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
       
      การยื่นคำร้อง
      กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
        - เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศ ไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่าง ประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน) 

- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลที่จัดทำ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ
      สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
         
      ค่าธรรมเนียม
        บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่นเอกสาร ) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท (หมายถึงการรับรองเพียงคำแปลหรือต้นฉบับอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากต้องการรับรองทั้งต้นฉบับภาษาไทยและคำแปล จะต้องชำระค่าบริการชุดละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท บริการด่วนชุดละ 800 บาท )
         
 
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่
    2.1 เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (invoice) ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า (Certificate of Orgin -C/O)ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
         
    2.2 เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
         
    2.3 หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรอง ของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
         
    2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
         
    2.5 หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับใบตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มี ตัวอย่างลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ ตรวจสอบ
ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้แพทยสภารับรองก่อน
       
      การยื่นคำร้อง
      กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
        - เอกสารที่ต้องการรับรอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร

- หากเป็นเอกสารของบริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
       
      ค่าธรรมเนียม
        บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่น) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท  (หมายถึงการรับรองเพียงคำแปลหรือต้นฉบับอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากต้องการรับรองทั้งต้นฉบับภาษาไทยและคำแปล จะต้องชำระค่าบริการชุดละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท บริการด่วนชุดละ 800 บาท )
         
  3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ 
    - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
       
      การยื่นคำร้อง
      กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
        - ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
       
      ค่าธรรมเนียม
        บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่น) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท   (หมายถึงการรับรองเพียงคำแปลหรือต้นฉบับอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากต้องการรับรองทั้งต้นฉบับภาษาไทยและคำแปล จะต้องชำระค่าบริการชุดละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท บริการด่วนชุดละ 800 บาท )

 

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
Line ID: 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com