dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
วิธีตรวจสอบการส่งเอกสารarticle
วันที่ 12/08/2015  18:21:53 PM ,ผู้เข้าชม : 674

 เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น 

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา

 

          บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ได้จัดส่งเอกสาร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เอกสารรับรองกงสุล เอกสารที่ได้รับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม การแปลเอกสารพร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องเพื่อนำไปประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS โดยท่านสามารถตรวจสอบหมายเลข EMS และตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารว่าเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด หรือบุคคลใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก <<ลิงค์ของไปรษณีย์ไทย>>

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

2. ป้อนรหัส EMS ของท่านลงในช่องป้อนข้อมูล

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

 

3. คลิกเม้าส์ที่ลูกศรเพื่อเลื่อนลูกศรให้ไปอยู่ด้านขวามือ

รับแปลเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร EMS

4. แสดงสถานะการจัดส่งเอกสาร

5. คลิก เพื่อแสดงลายมือชื่อผู้รับเอกสาร

 แปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

ติดต่อ โทร. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 Line ID: 0814580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

สถานที่ตั้งสำนักงาน:
Website: https://www.แปลเอกสารด่วน.net
            https://www.pimtranslation.com
            http://www.รับแปลเอกสารด่วน.com

ตรวจสอบ EMS 8-12-59article
วันที่ 24/05/2017  22:51:06 PM ,ผู้เข้าชม : 16

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 8 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228019943TH

 แปลคู่มือ

บจก. บูห์เล่อร์
กรุงเทพฯ
 
ER228019957TH แปลงบการเงิน
PSI Co., Ltd.
นครปฐม
 
ER228019965TH
แปลเอกสารราชการ คุณไพรินทร์
กรุงเทพฯ

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา

ติดต่อ Tel. 02-1741022Mobile: 081-4580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
Website: https://www.pimtranslation.com
         

ตรวจสอบ EMS 6-12-59article
วันที่ 24/05/2017  22:46:25 PM ,ผู้เข้าชม : 18

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 6 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228371744TH

 แปลเอกสารราชการ

บจก. เอ็น เค มีเดีย
กรุงเทพฯ
 
ER228390743TH แปลเอกสารราชการ คุณภคนันท์ กรุงเทพฯ
ER228390757TH แปลเอกสารราชการ คุณนิศานาถ กรุงเทพฯ
ER228390765TH แปลเอกสารราชการ คุณอุบลวรรณ กรุงเทพฯ

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)

 

ติดต่อ Tel. 02-1741022Mobile: 081-4580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
Website:
https://www.pimtranslation.com
         

ตรวจสอบ EMS 30-11-59article
วันที่ 24/05/2017  22:43:53 PM ,ผู้เข้าชม : 20

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 30 พฤศจิกายน 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228369839TH

 แปลภาษาอังกฤษ

บจก. พีแอนด์ปภพ
กรุงเทพฯ
 
ER228369842TH แปลเอกสารราชการ
คุณราชัน
กรุงเทพฯ
 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา

ติดต่อ Tel. 02-1741022Mobile: 081-4580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
Website: https://www.pimtranslation.com
         

ตรวจสอบ EMS 29-11-59article
วันที่ 24/05/2017  22:35:03 PM ,ผู้เข้าชม : 17

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 29 พฤศจิกายน 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228198520TH

 แปลเอกสารประมูล

บจก. สยามอินเตอร์ฯ
กรุงเทพฯ
 
ER228198533TH แปลเอกสารราชการ
คุณนันท์นภัสต์
กรุงเทพฯ
 
ER228198547TH
แปลจีนเป็นอังกฤษ บจก. ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง
สมุทรปราการ  

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา

ติดต่อ Tel. 02-1741022Mobile: 081-4580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
Website: https://www.pimtranslation.com
         

หน้า 1/46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [ถัดไป]
[Go to top]